POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRAWA  WYZNANIOWEGO

Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971

Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

Komisja Rewizyjna 1. kadencji (2008-2012)

Skład Komisji Rewizyjnej 1. kadencji

Organem kontrolnym Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego jest Komisja Rewizyjna.
W skład Komisji Rewizyjnej 1. kadencji wchodzili:

przewodniczący - dr Paweł Sobczyk

wiceprzewodniczący - dr Tadeusz Stanisławski

sekretarz - dr Anna Tunia

członkowie:

dr Piotr Steczkowski
dr hab. Andrzej Szymański

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PTPW za okres 1. kadencji (2008-2012)

 

1.      Wybór i ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej 1. kadencji

Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (1. kadencji) powołana została podczas Zebrania Założycielskiego PTPW, które odbyło się w dniach 21-22 czerwca 2008 r. w Lublinie. Komisja powołana została w składzie pięcioosobowym. Wybrani do niej zostali: dr hab. Andrzej Szymański, dr Paweł Sobczyk, dr Tadeusz Stanisławski, dr Piotr Steczkowski oraz dr Anna Tunia.

W dniu 21 czerwca 2008 r. odbyło się 1. posiedzenie Komisji Rewizyjnej PTPW, celem jej ukonstytuowania się. W jego toku dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji, którym został dr Paweł Sobczyk, Zastępcy Przewodniczącego, którym został dr Tadeusz Stanisławski oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej, którym została dr Anna Tunia. Członkami Komisji zostali dr hab. Andrzej Szymański i dr Piotr Steczkowski.

W okresie 1. kadencji Komisja Rewizyjna PTPW funkcjonowała w niezmienionym składzie.

 

2.      Działalność Komisji Rewizyjnej

2.1. Kontrola finansowa działalności PTPW

A.    Sprawozdania finansowe

Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością (§ 23 ust. 1 Statutu). Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu do zakresu jej działania, należy m. in. sprawowanie kontroli nad działalnością finansową Towarzystwa. Kontrola taka przeprowadzana jest przynajmniej raz do roku (pkt 1)

Stosowanie do przepisu § 23 ust. 4 pkt 1 Statutu, Komisja Rewizyjna PTPW odbyła cztery (roczne) posiedzenia przedmiotem, których było dokonanie kontroli finansowo-księgowej Towarzystwa oraz przygotowanie sprawozdania finansowego z jego działalności. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbyły się w tym celu w następującym porządku:

1)      w dn. 19 maja 2009 r. – przygotowano sprawozdanie za okres od 19 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

2)      w dn. 26 maja 2010 r. – przygotowano sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

3)      w dn. 18 maja 2011 r. – przygotowano sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r.

4)      w dn. 7 marca 2012 r. – przygotowano sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Komisja Rewizyjna – wykonując postanowienie § 23 ust. 4 pkt. 4 Statutu – każdorazowo, podczas zwołanych w okresie 1. kadencji posiedzeń Walnego Zgromadzenia Członków PTPW – dokonała przedłożeń wymienionych sprawozdań wnioskując o przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu PTPW przez Walne Zgromadzenia Członków PTPW.

B.     Informacje Komisji Rewizyjnej nt. działalności finansowej PTPW

Komisja Rewizyjna przygotowała informacje na temat działalności finansowej PTPW:

1)      za okres od 1.01.2009 do 5.05.2009

2)      za okres od 1.01.2010 r. do 26.05.2010 r.

- które przedłożone zostały Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW

 

2.2. Sprawozdania z działalności własnej

Odpowiednio do postanowienia § 23 ust. 4 pkt. 6 Statutu Komisja Rewizyjna PTPW przygotowała i każdorazowo przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW, sprawozdania z własnej działalności, tj.:

1)      sprawozdanie za okres od 21.06.2008 r. – 18.05.2009 r. przedłożone na Walnym Zgromadzeniu Członków PTPW w dn. 19.05.2009 r. w Kamieniu Śląskim;

2)      sprawozdanie za okres od 20.05.2009 r. – 26.05.2010 r. przedłożone na Walnym Zgromadzeniu Członków PTPW w dn. 26.05.2010 r. w Ulanowie (woj. podkarpackie);

3)      sprawozdanie za okres od 26.05.2010 r. – 17.05.2011 r. przedłożone na Walnym Zgromadzeniu Członków PTPW w dn. 18.05.2011 r. w Konstancinie Jeziornie;

4)      sprawozdanie za okres od 18.05.2011 r. – 7.03. 2012 r. przedłożone na Walnym Zgromadzeniu Członków PTPW w dn. 8.03.2012 r. w Sromowcach Niżnych (woj. małopolskie);

 

2.3. Udział w posiedzeniach Zarządu PTPW

Członkowie Komisji Rewizyjnej PTPW uczestniczyli, na zaproszenie Zarządu PTPW, w 14. z 15. jego posiedzeń, jakie odbyły się w objętym niniejszym sprawozdaniem okresie sprawozdawczym, tj.:

1)      w 2. posiedzeniu, w dn. 15 listopada 2008 r. na WPPKiA KUL w Lublinie (obecni: T. Stanisławski, A. Tunia);

2)      w 3. posiedzeniu, w dn. 9 lutego 2009 r. na WPiA UJ w Krakowie (T. Stanisławski, A. Tunia);

3)      w 4. posiedzeniu, w dn. 19 maja 2009 r. w Kamieniu Śląskim (P. Sobczyk, T. Stanisławski, A. Tunia);

4)      w 5. posiedzeniu, w dn. 22 i 30 czerwca 2009 r. na WPiA UAM w Poznaniu (obecni: A. Tunia);

5)      w 6. posiedzeniu, w dn. 15 października 2009 r. na WPiA UW w Warszawie (obecni: P. Sobczyk, T. Stanisławski, A. Tunia);

6)      w 7. posiedzeniu, w dn. 7 listopada 2009 r. w siedzibie Towarzystwa w Lublinie (obecni: P. Sobczyk);

7)      w 8. posiedzeniu, w dn. 17 listopada 2009 r. na WPPKiA KUL w Lublinie (obecni: T. Stanisławski, A. Tunia);

8)      w 9. posiedzeniu, w dn. 29 stycznia 2010 r. na WPK UKSW w Warszawie (obecni: P. Sobczyk, A. Tunia);

9)      w 10. posiedzeniu, w dn. 25 maja 2010 r. w Ulanowie (obecni: P. Sobczyk, A. Tunia);

10) w 11. posiedzeniu, w dn. 3 października 2010 r. na WPiA UO w Opolu (obecni: A. Tunia, A. Szymański);

11) w 12. posiedzeniu, w dn. 14 lutego 2011 r. w Jarnołtówku (obecni: P. Sobczyk, A. Tunia);

12) w 13. posiedzeniu, w dn. 18 maja 2011 r. w Konstancinie-Jeziornie (obecni: P. Sobczyk, A. Tunia);

13) w posiedzeniu, w dn. 4-7 września 2011 r. w Wulkaprodersdorf (Austria), (obecni: A. Tunia);

14) w 14. posiedzeniu, w dn. 4-7 września 2011 r. w Wulkaprodersdorf (Austria), (obecni: A. Tunia) i 9 grudnia 2011 r. na WPPKiA KUL w Lublinie (obecni: P. Sobczyk);

15) w 15. posiedzeniu, w dn.7 marca 2012 r. w Sromowcach Niżnych (obecni: P. Sobczyk, A. Tunia, T. Stanisławski).

 

2.4. Działalność na rzecz PTPW

Członkowie Komisji Rewizyjnej włączyli się w działalność Towarzystwa, m. in. poprzez:

1)      współorganizację konferencji naukowej pt. „Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej”, Ulanów 2010 (A. Tunia)

2)      opracowanie, wdrożenie oraz prowadzenie (aktualizację) strony internetowej: www.ptpw.pl (P. Sobczyk)

3)      rejestrację PTPW w Ośrodku Przetwarzania Informacji przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako podmiotu działającego na rzecz nauki, co umożliwiło Towarzystwu aplikowanie w sprawie wniosków o dofinansowanie działalności wspierającej badania (P. Sobczyk)

4)      opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie konferencji naukowej w Ulanowie współorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego (A. Tunia, P. Sobczyk)

5)      sporządzenie ekspertyzy prawnej nt. „Konsekwencje wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego dla polskiego prawa wyznaniowego” (P. Sobczyk)

6)      organizację VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego w Konstancinie Jeziornie w dniach 17-19 maja 2011 r. pt. „Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych” (P. Sobczyk).

 

Podpisy:

   dr Paweł Sobczyk  (-)

   dr Tadeusz Stanisławski  (-)

   dr Anna Tunia  (-)

   dr hab. Andrzej Szymański  (-)

   dr Piotr Steczkowski  (-)

 

 

Sromowce Niżne, dnia 7 marca 2012 r.

 

Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi I kadencji Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

 

Na podstawie par. 23 ust. 4 pkt 4 Statutu PTPW Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosek o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Towarzystwa.

W związku z tym, Komisja Rewizyjna w składzie: dr Paweł Sobczyk (przewodniczący), dr Tadeusz Stanisławski (zastępca przewodniczącego), dr Anna Tunia (sekretarz), dr hab. Andrzej Szymański (członek), dr Piotr Steczkowski (członek), na swoim posiedzeniu, które odbyło się dnia 7 marca 2012 roku w Sromowcach Niżnych dokonała oceny pracy Zarządu PTPW na podstawie udziału w posiedzeniach Zarządu, komunikatów z posiedzeń Zarządu, protokołów z Walnych Zgromadzeń Członków PTPW, materiałów sprawozdawczych Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Liczbę i częstotliwość zebrań Komisja Rewizyjna uznaje za wystarczającą. Zwraca jednak uwagę, iż nie wszyscy członkowie Zarządu aktywnie uczestniczyli w jego pracach. Komisja Rewizyjna bardzo pozytywnie ocenia dokumentację prowadzoną przez Zarząd, a zwłaszcza przez Sekretarza Zarządu, który prowadzi Księgę Uchwał Zarządu, Księgę Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków PTPW oraz Księgę Korespondencji. Należy pozytywnie ocenić korespondencję prowadzoną przez Sekretarza z członkami Towarzystwa, którzy na bieżąco są informowani o inicjatywach podejmowanych przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna oceniła działania Zarządu PTPW w następujących blokach tematycznych.

 

1. Polityka członkowska

Podczas pierwszego posiedzenia (27 września 2008 r.) Zarząd przyjął już 14 nowych członków zwyczajnych i jednego członka nadzwyczajnego. Towarzystwo liczyło wtedy 32 członków zwyczajnych i 5 nadzwyczajnych (łącznie z członkami – założycielami). Sukcesywnie, podczas kolejnych posiedzeń Zarządu przyjmowano nowych członków, z wyraźną przewagą członków zwyczajnych. Obecnie Towarzystwo liczy 86 członków. Dynamikę przyrostu członków Komisja Rewizyjna uznaje za bardzo dobrą. Rzeczą szczególnie godną pochwały jest ścisłe przestrzeganie przez Zarząd kryteriów, jakie spełniać muszą członkowie PTPW (chodzi tu szczególnie o wymóg posiadania publikacji z zakresu prawa wyznaniowego). Zarząd dał temu wyraz m.in. na 13 posiedzeniu (18-19 maja 2011 r.), zwracając się do wnioskodawców z prośbą o uzupełnienie swoich wniosków.

Warto odnotować, iż Zarząd konsekwentnie realizuje par. 3 Statutu z którego wynika, iż Towarzystwo jest stowarzyszeniem naukowym i jako takie nie identyfikuje się z żadnym systemem światopoglądowym, filozoficznym, religijnym i politycznym, uznając prawo jego członków do wyrażania poglądów w tych sprawach wyłącznie we własnym imieniu. Towarzystwo skupia obecnie specjalistów prawa wyznaniowego ze wszystkich liczących się ośrodków naukowych w Polsce.

 

2. Promocja i polityka informacyjna Zarządu PTPW

Już na pierwszym posiedzeniu Zarządu PTPW powstała inicjatywa utworzenia strony internetowej Towarzystwa. Strona taka została stworzona i funkcjonuje od sierpnia 2009 roku. Znajdują się na niej najważniejsze informacje z dotychczasowej, bieżącej i planowanej działalności Towarzystwa. Należy podkreślić, iż strona jest na bieżąco aktualizowana.

Na piątym posiedzeniu Zarząd podjął uchwałę w sprawie uczczenia 80 – tej rocznicy urodzin prof. Michała Pietrzaka, jednego z głównych inicjatorów powołania PTPW. 

Bardzo istotne jest także wprowadzenie PTPW do Międzynarodowego Konsorcjum Studiów o Stosunkach Prawo – Religia – ICLARS. Wszystkie te działania Zarządu Komisja Rewizyjna ocenia pozytywnie.

Zgodnie z par. 13 ust. 1 pkt 4 Statutu członek PTPW ma prawo noszenia odznaki organizacyjnej. Przepis ten jest obecnie martwy, ponieważ Zarząd nie zlecił dotąd wykonania takich odznak. Komisja Rewizyjna postuluje umożliwienie w tej materii członkom PTPW korzystania z pełni statutowych praw.

 

3. Działalność naukowa i organizacyjna. Jest to główne i najważniejsze pole aktywności Zarządu PTPW

a) Zespoły badawcze. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu powołano 9 zespołów tematycznych, na drugim – 1 zespół. Na trzecim posiedzeniu otwarto kolejne dwa tematy badawcze i powołano ich kierowników. Na 14. posiedzeniu Zarządu została przyjęta uchwała na podstawie której uchylono uchwałę Zarządu w sprawie rozpoczęcia i zasad prowadzenia badań naukowych w PTPW.

b) Periodyk naukowy – „Przegląd Prawa Wyznaniowego”. Inicjatywę jego wydawania podjęto na 1 posiedzeniu Zarządu PTPW. Wtedy także powołano Radę Naukową PPW oraz kolegium redakcyjne, którego skład uległ zmianom. Wkrótce ukaże się 4 tom Przeglądu. Nowe czasopismo zostało bardzo dobrze przyjęte w środowisku naukowym i na rynku wydawniczym – utrzymuje wysoki poziom merytoryczny zamieszczanych tekstów oraz ma bardzo ładną szatę graficzną.

c) Organizacja sympozjów naukowych. Zarząd podejmował uchwały w sprawie organizacji ogólnopolskich sympozjów prawa wyznaniowego podczas swojego 1. posiedzenia (VI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego – odbyło się w Kamieniu Śląskim w dniach 19 – 21 maja 2009 r.), 5. posiedzenia (VII OSPW w Gnieźnie odbyło się w dniach 10-12 września 2010 r.), 6. posiedzenia (VIII OSPW w Konstancinie – Jeziornej w dniach 18 – 19 maja 2011 r.) i 13. posiedzenia (IX OSPW w Krakowie w dniach 17-20 maja 2012 r.). Na 14. posiedzeniu Zarządu PTPW podjęto decyzję o zorganizowaniu sympozjum naukowego pt. „Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej” w Sromowcach Niżnych w dniach 7-9 marca 2012 r. Działania zmierzające do organizowania kolejnych konferencji naukowych i sympozjów Komisja Rewizyjna ocenia bardzo wysoko.

d) Działalność ekspercka. Zarząd PTPW zainicjował działalność Towarzystwa polegającą na przygotowywaniu ekspertyz naukowych dla organów administracji publicznej. Należy tę inicjatywę ocenić bardzo wysoko. Została ona zrealizowana m.in. poprzez przygotowanie dla Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA Opinii prawnej dotyczącej konsekwencji wejścia w życie Traktatu z Lizbony dla polskiego prawa wyznaniowego. Warto rozważyć podjęcie przez Towarzystwo inicjatywy pozyskania środków na realizację programu badawczego mającego na celu wypracowanie projektów zmian w polskim prawie wyznaniowym.

14 lutego 2011 r. Zarząd PTPW podjął uchwałę nr 50/2011 w sprawie inicjatywy wydania Leksykonu prawa wyznaniowego. Obecnie prace nad powstaniem tej publikacji są na zaawansowanym etapie. Uchwała nr 57/2011 Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania projektu ustawy normującej układowy tryb regulacji stosunków między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi  stanowi znaczący wkład Towarzystwa w tworzenie dobrego ustawodawstwa państwowego. Stanowi jednocześnie doskonałą promocję PTPW. Podobny charakter mają specjalistyczne ekspertyzy dokonywane przez wybranych członków PTPW. Wszystkie te inicjatywy Zarządu Komisja Rewizyjna ocenia także bardzo wysoko.

 

4. Kwestie finansowe

W tej materii widać dużą dbałość Zarządu o zapewnienie Towarzystwu sprawnego i niezakłóconego funkcjonowania. Komisja Rewizyjna proponuje, aby członków nie płacących składek skreślać z listy członków PTPW po dwóch bezskutecznych, udokumentowanych upomnieniach.  

 

Mając powyższe na uwadze, a także coroczne sprawozdania Zarządu z działalności oraz coroczne sprawozdania finansowe Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna w składzie przywołanym powyżej wnosi o udzielenie absolutorium Zarządowi PTPW.

Podpisy:

dr Paweł Sobczyk  (-)

dr Tadeusz Stanislawski  (-)

dr Anna Tunia  (-)

dr hab. Andrzej Szymański  (-)

dr Piotr Steczkowski  (-)

 

Sromowce Niżne, dnia 7 marca 2012 r.

O towarzystwie

Organy

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Publikacje z Prawa Wyznaniowego

Galeria

Kontakt

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.