POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRAWA  WYZNANIOWEGO

Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971

Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

Komisja Rewizyjna 3. kadencji (2016-2020)

Skład Komisji Rewizyjnej 3. kadencji

Organem kontrolnym Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego jest Komisja Rewizyjna.
W skład Komisji Rewizyjnej 3. kadencji wchodzą:

przewodniczący - prof. UZ dr hab. Tadeusz Stanisławski

wiceprzewodniczący - prof. ASzWoj dr hab. Marek Bielecki

sekretarz - dr Michał Chajda 

członkowie:

prof. UR dr hab. Piotr Steczkowski

prof. UO dr hab. Andrzej Szymański

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PTPW za okres III kadencji (2016-2020)

 

1. Wybór i ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej III kadencji

W dniu 17 maja 2016 r. w Pokrzywnej w województwie opolskim nastąpił akt ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji wybranej przez Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego w dniu 17 maja 2016 r. Do Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji wybrani zostali (w porządku alfabetycznym): prof. ASzWoj dr hab. Marek Bielecki, dr Michał Chajda, prof. UZ dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UR dr hab. Piotr Steczkowski, prof. UO dr hab. Andrzej Szymański (stopnie i tytuły naukowe podane w stanie z 13 czerwca 2020 r.).

Komisja Rewizyjna III Kadencji ukonstytuowała się w składzie: prof. UZ dr hab. Tadeusz Stanisławski (przewodniczący), prof. ASzWoj dr hab. Marek Bielecki (wiceprzewodniczący), dr Michał Chajda (sekretarz), prof. UO dr hab. Andrzej Szymański (członek), prof. UR dr hab. Piotr Steczkowski (członek). Komisja Rewizyjna III kadencji nabyła swoje uprawnienia wraz z wygaśnięciem mandatu Komisji Rewizyjnej II kadencji, tj. dnia 22 czerwca 2016 r.

 

2. Sprawozdania z kontroli działalności finansowej PTPW

Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa powołanym – w myśl § 23 ust. 1 Statutu PTPW – do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Z kolei § 23 ust. 4 w punktach od 1 do 6 Statutu PTPW określa zakres tej kontroli, która obejmuje w szczególności sprawowanie kontroli nad działalnością finansową Towarzystwa, przy czym kontrola taka przeprowadzana jest przynajmniej raz do roku (pkt 1) oraz prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Towarzystwa w celu omówienia uwag i zaleceń wynikających z kontroli (pkt 3 wspomnianego wyżej postanowienia Statutu). 

Stosownie do przepisu § 23 ust. 4 pkt 1 Statutu, Komisja Rewizyjna PTPW odbyła cztery (coroczne) posiedzenia, przedmiotem których było dokonanie kontroli finansowo-księgowej Towarzystwa oraz przygotowanie sprawozdania finansowego z jego działalności. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbyły się w tym celu w następującym porządku:

1) w dniu 9 maja 2017 r. – przygotowano sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

2)  w dniu 7 maja 2018 r. – przygotowano sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

3) w dniu 6 maja 2019 r. – przygotowano sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018  r.

4) w dniu 13 czerwca 2020 r. – przygotowano sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Komisja Rewizyjna – wykonując postanowienie § 23 ust. 4 pkt. 4 Statutu PTPW – każdorazowo, podczas zwołanych w okresie III. kadencji posiedzeń Walnego Zgromadzenia Członków PTPW – dokonała przedłożeń wymienionych sprawozdań wnioskując o przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu PTPW przez Walne Zgromadzenia Członków PTPW.

 

3. Sprawozdania z działalności własnej Komisji Rewizyjnej

Odpowiednio do postanowienia § 23 ust. 4 pkt. 6 Statutu Komisja Rewizyjna PTPW przygotowała i każdorazowo przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW sprawozdania z własnej działalności, tj.:

1) sprawozdanie za okres 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. przedłożone na Walnym Zgromadzeniu Członków PTPW w dn. 9 maja 2017 r. w Kęszycy Leśnej;

2) sprawozdanie za okres 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. przedłożone na Walnym Zgromadzeniu Członków PTPW w dn. 7 maja 2018 r. we Wrocławiu;

3) sprawozdanie za okres 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. przedłożone na Walnym Zgromadzeniu Członków PTPW w dn. 6 maja 2019 r. w Tumianach;

4) sprawozdanie za okres 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. przedłożone na Walnym Zgromadzeniu Członków PTPW w dn. 13 czerwca 2020 r. w Warszawie.

Ponadto poszczególni członkowie Komisji uczestniczyli w posiedzeniach Zarządu PTPW.

 

Podpisy:

1) prof. UZ dr hab. Tadeusz Stanisławski (-)

2) prof. ASzWoj dr hab. Marek Bielecki (-)

3) dr Michał Chajda (-)

4) prof. UR dr hab. Piotr Steczkowski (-)

5) prof. UO dr hab. Andrzej Szymański (-)

 

Warszawa, 13 czerwca 2020 r.

Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi III kadencji Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

 

Paragraf 23 ust. 4 pkt 4 Statutu PTPW stanowi, że Komisja Rewizyjna (KR) składa na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosek o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

W związku z tym, Komisja Rewizyjna w składzie: prof. UZ dr hab. Tadeusz Stanisławski (przewodniczący), prof. ASzWoj dr hab. Marek Bielecki (wiceprzewodniczący), dr Michał Chajda (sekretarz), prof. UR dr hab. Piotr Steczkowski (członek), prof. UO dr hab. Andrzej Szymański (członek), na swoim posiedzeniu, które odbyło się dnia 13 czerwca 2020 r. w Warszawie, dokonała oceny pracy Zarządu PTPW na podstawie protokołów z posiedzeń Zarządu, protokołów z Walnych Zgromadzeń Członków PTPW, osobistego udziału poszczególnych członków KR w posiedzeniach Zarządu oraz corocznych materiałów sprawozdawczych Zarządu i KR, i niniejszym przedstawia ustalenia z tej oceny.

 

1. Działalność naukowa i organizacyjna  

Statutowo określonym głównym polem aktywności PTPW jest prowadzenie działalności naukowej i organizacyjnej. Komisja Rewizyjna ocenia wysoko działania Zarządu polegające na kontynuowaniu dotychczasowych form tej działalności polegające w szczególności na:

1) wydawaniu czasopisma „Przegląd Prawa Wyznaniowego”;

2) organizowaniu kolejnych konferencji naukowych i sympozjów, w szczególności organizacji Ogólnopolskich Sympozjów Prawa Wyznaniowego;

3) organizowaniu Ogólnopolskich Studenckich Konkursów Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego.

 

2. Kwestie finansowe

Problemem całej kadencji – podobnie jak i poprzednich – była niska ściągalność składek, które stanowią zasadnicze źródło finansowania Towarzystwa rzutując tym samym ogólnie na możliwości jego działania i rozwoju.

O ile w okresie I kadencji problem był łagodzony poprzez dużą dynamikę przyrostu nowych członków Towarzystwa, to w okresie III kadencji dynamika ta znacząco zmalała: nastąpił wzrost liczby członków z 95 do 106 osób. Towarzystwo skupia specjalistów prawa wyznaniowego ze wszystkich liczących się ośrodków naukowych w Polsce, co nie zmienia faktu, że specjalistów tych jest mało. Przedstawiona wyżej stagnacja w zakresie liczby członków Towarzystwa wskazywać może na wyczerpywanie się – na co Zarząd nie ma wpływu – potencjału osobowego środowiska naukowego nadającego się do przystąpienia do Towarzystwa.

Komisja Rewizyjna w swoich sprawozdaniach rocznych pozytywnie oceniła działania Zarządu mające na celu zdyscyplinowanie członków PTPW zalegających z opłacaniem składek. Podkreślenia wymaga fakt zamknięcia roku 2019 zyskiem w wysokości 8 580,43 zł.

 

3. Promocja, polityka informacyjna i dokumentacja prac PTPW

Pełne uznanie należy wyrazić Zarządowi za dbałość o stronę internetową Towarzystwa, która została stworzona i funkcjonuje od sierpnia 2009 roku. Znajdują się na niej najważniejsze informacje z dotychczasowej, bieżącej i planowanej działalności Towarzystwa. Należy podkreślić, iż strona jest na bieżąco aktualizowana i zdaniem Komisji Rewizyjnej stanowi dobrą wizytówką Towarzystwa.

Komisja Rewizyjna bardzo pozytywnie ocenia pracę Sekretarza Zarządu, który prowadzi dokumentację PTPW, oraz bieżącą korespondencję Zarządu z członkami Towarzystwa, którzy na bieżąco są informowani o inicjatywach podejmowanych przez Zarząd. Tak samo pozytywnie Komisja Rewizyjna ocenia pracę Skarbnika Zarządu Towarzystwa.

Ponadto Komisja Rewizyjna pragnie wyrazić najwyższe uznanie Prezesowi Zarządu za sprawne, pełne taktu i zaangażowania kierowanie pracami Zarządu.

 

Podsumowując wyniki oceny pracy Zarządu PTPW na podstawie wspomnianych powyżej materiałów i corocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna III kadencji w składzie przywołanym powyżej wnosi o udzielenie absolutorium Zarządowi Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji.

 

Podpisy:

1) prof. UZ dr hab. Tadeusz Stanisławski (-)

2) prof. ASzWoj dr hab. Marek Bielecki (-)

3) dr Michał Chajda (-)

4) prof. UR dr hab. Piotr Steczkowski (-)

5) prof. UO dr hab. Andrzej Szymański (-)

 

Warszawa, 13 czerwca 2020 r.

O towarzystwie

Organy

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Publikacje z Prawa Wyznaniowego

Galeria

Kontakt

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.