POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRAWA  WYZNANIOWEGO

Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971

Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

STATUT Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, zwane dalej „Towarzystwem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z poźn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
 3. Nazwa Towarzystwa jest zastrzeżona.

   

§ 2

 1. Terenem działalności Towarzystwa jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Lublin.
 3. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność również poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

   

§ 3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem naukowym i jako takie nie identyfikuje się z żadnym systemem światopoglądowym, filozoficznym, religijnym i politycznym, uznając prawo jego członków do wyrażania poglądów w tych sprawach wyłącznie we własnym imieniu.

§ 4

 1. Towarzystwo może być członkiem organizacji międzynarodowych, których cele są zbieżne z wymienionymi w § 7 niniejszego statutu.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu w formie uchwały.

   

§ 5

Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

§ 6

Towarzystwo ma prawo używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania Towarzystwa

§ 7

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauki prawa wyznaniowego, popularyzacja osiągnięć nauki prawa wyznaniowego oraz integracja środowiska specjalistów z zakresu prawa wyznaniowego.

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) inicjowanie i organizowanie badań naukowych, w tym prawno-porównawczych;

2) organizowanie konferencji naukowych, krajowych i międzynarodowych, odczytów i spotkań dyskusyjnych;

3) współpracę z instytucjami publicznymi, z jednostkami systemu szkolnictwa wyższego i nauki w obszarze nauk społecznych oraz z innymi instytucjami akademickimi, w tym z towarzystwami naukowymi;

4) popularyzowanie osiągnięć nauki prawa wyznaniowego w praktyce legislacyjnej i działalności organów publicznych;

5) działalność wydawniczą.
 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 10

Wśród członków Towarzystwa wyróżnia się członków:

1) zwyczajnych;

2) nadzwyczajnych;

3) wspierających;

4) honorowych.

§ 11

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

§ 12

 1. Członkiem Towarzystwa może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która akceptuje cele statutowe Towarzystwa.
 2. Członkiem Towarzystwa może zostać nie tylko osoba posiadająca obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, lecz także będąca cudzoziemcem, w tym również niemająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Członkiem zwyczajnym może być osoba spełniająca wymogi określone w ust. 1 i 2, która legitymuje się co najmniej stopniem naukowym doktora, posiada w swoim dorobku publikacje naukowe z zakresu prawa wyznaniowego i przedstawi pisemne rekomendacje sporządzone przez dwóch członków zwyczajnych.
 4. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba spełniająca wymogi określone w ust. 1 i 2, która posiada w swoim dorobku publikacje naukowe z zakresu prawa wyznaniowego i przedstawi pisemne rekomendacje sporządzone przez dwóch członków zwyczajnych.
 5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, która spełnia wymogi określone w ust. 1 i 2 lub osoba prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.
 6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która spełnia wymogi określone w ust. 1 i 2 oraz która wniosła wybitny wkład w rozwój prawa wyznaniowego lub posiada szczególne zasługi dla Towarzystwa.
 7. Członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji. Od decyzji Zarządu o nieprzyjęciu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia. Kandydat na członka może złożyć odwołanie za pośrednictwem Zarządu w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji Zarządu.
 8. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Rady Programowej Towarzystwa  podjętej z inicjatywy własnej Rady lub na wniosek Zarządu.

   

§ 13

 1. Członek Towarzystwa ma prawo do:
  1) brania udziału we wszystkich formach działalności Towarzystwa;
  2) uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach organizowanych przez organy Towarzystwa;
  3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem organów Towarzystwa;
  4) noszenia odznaki organizacyjnej.
 2. Członek Towarzystwa zobowiązany jest do:
  1) aktywnego uczestniczenia w pracach i w realizacji celów Towarzystwa;
  2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Towarzystwa;
  3) dbania o dobre imię Towarzystwa;
  4) regularnego opłacania składek i innych powinności obowiązujących w Towarzystwie.

   

§ 14

Członkowie zwyczajni i honorowi posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do organów Towarzystwa, a członkowie nadzwyczajni i wspierający uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu jedynie z głosem doradczym.

§ 15

 1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
  1) śmierci członka będącego osoba fizyczną;
  2) zrzeczenia się członkostwa, zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
  3) skreślenia z listy członków z powodu systematycznego uchylania się od zaangażowania w działalność Towarzystwa lub zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 2 lat, pomimo dwukrotnego upomnienia w formie pisemnej;
  4) skreślenia z listy członków z powodu niewypełniania obowiązku określonego w § 13 ust. 2 pkt 2 lub z powodu działania na szkodę Towarzystwa;
  5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;
  6) skreślenia z listy członków tych członków wspierających, którzy zaniechali finansowego wspierania Towarzystwa;
  7) utraty osobowości prawnej przez członków wspierających będących osobami prawnymi.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 stosowne uchwały podejmowane są przez Zarząd Towarzystwa, który zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
 3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2. 

   
   

ROZDZIAŁ IV

Organy Towarzystwa

§ 16

 1. Organami Towarzystwa są:
  1) Walne Zgromadzenie;
  2) Zarząd;
  3) Komisja Rewizyjna.
 2. Organem opiniodawczym Towarzystwa jest Rada Programowa.

§ 17

 1. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór organów następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Uchwały organów Towarzystwa, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos osoby przewodniczącej obradom.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organów Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy tych organów jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków organów nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. 

   
   

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 18

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. W  Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi;
  2) z głosem doradczym - członkowie nadzwyczajni, wspierający oraz zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają:
  1) w pierwszym terminie - zgodnie z § 17 ust. 2 statutu;
  2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu o godzinę później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

   

§ 19

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Towarzystwa:
  1) z własnej inicjatywy;
  2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
  3) na umotywowane żądanie co najmniej 1/5 członków Towarzystwa.
 5. W przypadkach określonych w ust. 4 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.
 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

   

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa;

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

3) udzielanie absolutorium Zarządowi Towarzystwa na wniosek Komisji Rewizyjnej;

4) wybór i odwołanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej;

5) uchwalanie statutu i jego zmian;

6) zatwierdzanie budżetu i preliminarza budżetowego Towarzystwa;

7) ustalanie wysokości składek członkowskich na wniosek Zarządu;

8) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku;

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Towarzystwa,

10) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
 

ZARZĄD

§ 21

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
 2. Zarząd Towarzystwa liczy od 8 do 10 członków, spośród których wybierany jest Prezes, trzech Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik.
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Sekretarza.
 5. W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej, Rady Programowej oraz zaproszeni goście.
 6. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa funkcje tę obejmuje jeden z Wiceprezesów Zarządu.

   

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków;

2) realizacja celów Towarzystwa oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

3) opracowywanie budżetu i preliminarzy;

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa;

5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;

6) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym wnioskowanie do Rady Programowej o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego;

7) prowadzenie dokumentacji członkowskiej;

8) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

9) kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa;

10)  proponowanie Walnemu Zgromadzeniu wysokości składek członkowskich;

11)  urządzanie i organizowanie sympozjów, szkoleń oraz propagowanie wszelkich innych działań służących realizacji celów statutowych Towarzystwa;

12)  podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Towarzystwo innych organizacji.
 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna liczy od 5 do 7 członków, spośród których wybierany jest Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz
 3. Komisja rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu..
 4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1) sprawowanie kontroli nad działalnością finansową Towarzystwa. Kontrola taka przeprowadzana jest przynajmniej raz do roku;
  2) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków w razie nie zwoływania go przez Zarząd Towarzystwa w terminie lub trybie przewidzianym w statucie;
  3) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Towarzystwa, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno odbyć się nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (żądania);
  4) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium organom Towarzystwa;
  5) występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków;
  6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

   

§ 24

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach Towarzystwa.

§ 25

Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

1) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;

2) będące członkami organu zarządzającego ani pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 

RADA PROGRAMOWA

§ 26

 1. Rada Programowa jest organem opiniodawczym Towarzystwa.
 2. Rada Programowa składa się z co najmniej trzech członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Rady Programowej wybierany jest jej Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.
 4. Rada Programowa powoływana jest na czas nieokreślony.
 5. Do zakresu działania Rady Programowej należy:
  1) przedkładanie na Walnym Zgromadzeniu Członków propozycji długoplanowych działań Towarzystwa związanych z realizacją celów statutowych;
  2) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
  3) uchwalanie na wniosek Zarządu planu wydawniczego publikacji nieperiodycznych;
  4) opiniowanie przedłożonych przez Zarząd wniosków o finansowanie prac badawczych Towarzystwa. 

   
   

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 27

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 28

 1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
  1) opłaty wpisowe i składki członkowskie;
  2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa;
  3) dotacje;
  4) darowizny, zapisy, spadki;
  5) wpływy z działalności statutowej.
 2. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz gospodarkę nieruchomościami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   

§ 29

Do reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Towarzystwa upoważniony jest Prezes lub jeden z Wiceprezesów działający łącznie ze Skarbnikiem. W pozostałych sprawach dokumenty Towarzystwa podpisuje Prezes lub Wiceprezes, a z ich upoważnienia Sekretarz Zarządu.

§ 30

W ramach działalności Towarzystwa zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi";

2) przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 31

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zgromadzenia Członków wymaga zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa. 

   
   

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 32

 1. Osoby spełniające warunki określone w § 12 ust. 3 i 4 (z wyjątkiem wymogu przedstawienia rekomendacji), które wzięły udział w Zebraniu Założycielskim Towarzystwa w Lublinie w dniach 21-22 czerwca 2008 roku i złożyły deklarację członkowską, stają się członkami Towarzystwa w odpowiednich kategoriach członkowskich, o których mowa w § 10.
 2. Wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na I kadencję dokonują osoby, o których mowa w ust. 1 zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

   

§ 33

Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Członków nie później niż do końca czerwca 2009 r., w celu przedstawienia szczegółowego programu działalności na okres kadencji.

 

 

 

O towarzystwie

Organy

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Publikacje z Prawa Wyznaniowego

Galeria

Kontakt

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.