POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRAWA  WYZNANIOWEGO

Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971

Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

Zarząd I kadencji 2008-2012

Skład Zarządu I kadencji

prezes - prof. ndzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

wiceprezesi: - prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski

- prof. ndzw. dr hab. Ryszard Mojak

- prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz

sekretarz - dr Marta Ordon

skarbnik - dr Paweł Środa

członkowie:  - dr Paweł Borecki

- dr Andrzej Czohara

- prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik

- dr hab. Zdzisław Zarzycki

Akt ukonstytuowania się Zarządu PTPW I kadencji

Protokół

W dniu 21 czerwca 2008 r. na pierwszym posiedzeniu zebrał się Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego w składzie: dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara, prof. dr hab. Artur Mezglewski, prof. dr hab. Ryszard Mojak, dr Marta Ordon, dr hab. Piotr Stanisz, dr Dariusz Walencik, dr Zdzisław Zarzycki, prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.

W drodze konsensusu Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes - prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

Wiceprezesi  - prof. dr hab. Artur Mezglewski

                     - prof. dr hab. Ryszard Mojak

                     - dr hab. Piotr Stanisz

Członkowie Zarządu - dr Paweł Borecki

                                 - dr Andrzej Czohara

                                 - dr Zdzisław Zarzycki

Sekretarz - dr Marta Ordon

Skarbnik - dr Dariusz Walencik

Na tym posiedzenie zamknięto. Protokół odczytano i przyjęto.

 

Lublin, 21 czerwca 2008 r.

Uchwała nr 1/2008

Uchwała nr 1/2008

Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

z dnia 27 września 2008 roku

w sprawie utworzenia czasopisma naukowego „Przegląd Prawa Wyznaniowego”

 

   Na podstawie § 22 pkt 9 i 11 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 1. Tworzy się czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego noszące tytuł „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (dalej oznaczane jako „czasopismo” lub w skrócie jako „PPW”).
 2. Czasopismo wydawane jest nakładem Towarzystwa.
 3. Zasady gospodarki finansowej związanej z procesem wydawniczym czasopisma określa Zarząd po zapoznaniu się z opinią Kolegium Redakcyjnego PPW.
 4. Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej jako rocznik począwszy od roku 2009.

 

§ 2

 1. PPW w szczególności dokumentuje działalność PTPW i osiągnięcia badaczy prawa wyznaniowego w Polsce, prezentuje zmiany stanu prawnego w kwestiach wyznaniowych, zamieszcza artykuły naukowe, teksty orzecznicze, glosy, recenzje naukowe, sprawozdania z wydarzeń ruchu naukowego, komunikaty, biogramy przedstawicieli nauki prawa wyznaniowego, opracowania bibliograficzne.
 2. Teksty przeznaczone do druku w PPW podlegają recenzowaniu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Kolegium Redakcyjne.

 

§ 3

 1. Za proces wydawania PPW odpowiada Kolegium Redakcyjne, którego członkowie są powoływani i odwoływani przez Zarząd PTPW.
 2. Kolegium Redakcyjne liczy od 7 do 10 członków.
 3. Redaktora Naczelnego PPW, Zastępcę Redaktora Naczelnego i Sekretarza Kolegium Redakcyjnego powołuje i odwołuje Zarząd PTPW.

 

§ 4

 1. Rada Naukowa PPW określa kierunki działalności PPW i wypowiada się na temat profilu merytorycznego czasopisma.
 2. Rada Naukowa składa się z co najmniej 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Towarzystwa.
 3. Rada Naukowa wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady i co najmniej jednego Wiceprzewodniczącego Rady.
 4. Obsługę kancelaryjną Rady zapewnia Sekretarz Zarządu Towarzystwa.

 

§ 5

   Członek Towarzystwa, który uregulował składki członkowskie otrzymuje bezpłatnie 1 egz. czasopisma.

§ 6

   Uchwała wchodzi w życie dnia 27 września 2008 r.

 

Prezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Artur Mezglewski (-)

Wiceprezes Zarządu – dr hab. Piotr Stanisz (-)

Sekretarz Zarządu – dr Marta Ordon (-)

Skarbnik Zarządu – dr Dariusz Walencik (-)

Członek Zarządu – dr Paweł Borecki (-)

Członek Zarządu – dr Andrzej Czohara (-)

Uchwała nr 50/2011

 

Uchwała nr 50/2011

Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

z dnia 14 lutego 2011 roku

w sprawie inicjatywy wydania Leksykonu prawa wyznaniowego

 

Na podstawie § 22 pkt 4 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd podejmuje inicjatywę podjęcia prac nad przygotowaniem i wydaniem w prestiżowym komercyjnym wydawnictwie prawniczym „Leksykonu prawa wyznaniowego”.

2. Zarząd powołuje redaktora naukowego pozycji wydawniczej, o której mowa w ust. 1 w osobie prof. dr hab. Artura Mezglewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą przyjęcia.

 

 

Prezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński  (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Artur Mezglewski  (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz  (-)

Skarbnik – dr Paweł Środa  (-)

Sekretarz – dr Marta Ordon (-)

Członek Zarządu – dr Andrzej Czohara  (-)

Członek Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik  (-)

Uchwała nr 57/2011

(zm. Uchwałą nr 15/2014)


Uchwała nr 57/2011

Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

z dnia 19 maja 2011 roku

w sprawie powołania Komisji do przygotowania projektu ustawy normującej układowy tryb regulacji stosunków między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi

 

Na podstawie § 22 pkt 9 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję do przygotowania projektu ustawy normującej układowy tryb regulacji stosunków między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi.

 

§ 2

Komisja, o której mowa w § 1, przygotuje i przedstawi Zarządowi projekt ustawy dotyczącej normatywnej regulacji układowego trybu kształtowania stosunków między Państwem a kościołami  i innymi związkami wyznaniowymi.

 

§ 3

W skład Komisji wchodzą (w kolejności alfabetycznej): dr Paweł Borecki, dr Wojciech Brzozowski, dr Paweł A. Leszczyński, prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski, prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz, prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

Prezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński  (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski  (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Ryszard Mojak  (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (-)

Skarbnik – dr Paweł Środa  (-)

Sekretarz – dr Marta Ordon (-)

Członek Zarządu – dr Paweł Borecki (-)

Członek Zarządu – dr Andrzej Czohara (-)

Członek Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik  (-)

Członek Zarządu – dr Zdzisław Zarzycki  (-)

Uchwała nr 67/2012

Uchwała nr 67/2012

Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

z dnia 7 marca 2012 roku

- Regulamin konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie z zakresu prawa wyznaniowego

 

Na podstawie § 22 pkt 2 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW), Zarząd PTPW uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego organizuje cyklicznie, nie rzadziej niż raz na trzy lata, konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu prawa wyznaniowego.

2. Konkurs, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej „konkursem”, odbywa się w dwóch kategoriach, z których jedna obejmuje prace doktorskie, a druga prace magisterskie.

§ 2.

1. Konkurs przeprowadza Sąd Konkursowy, zwany dalej „Sądem” powoływany odrębnie dla każdej edycji konkursu przez Zarząd PTPW w składzie od 5 do 9 członków.

2. Jedną trzecią składu Sądu stanowią osoby wskazane przez Radę Programową PTPW w terminie określonym przez Zarząd PTPW. Brak wskazania członków Sądu przez Radę Programową nie wstrzymuje działalności Sądu.

3. Sąd wybiera ze swojego składu przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

4. Przewodniczącym Sądu może być osoba będąca członkiem Rady Programowej PTPW. 

§ 3.

1. Sąd Konkursowy ogłasza każdą edycję konkursu w formie komunikatu podanego do wiadomości publicznej na łamach czasopism naukowych, w tym w „Przeglądzie Prawa Wyznaniowego”, oraz na stronie internetowej PTPW.

2. Zarządzając ogłoszenie konkursu Sąd określa jednocześnie jego ramy czasowe, tj. lata w których zostały obronione prace doktorskie i magisterskie oraz ustala kalendarz przebiegu konkursu.

3. Przebieg obrad Sądu jest poufny, a jego decyzje dotyczące prac zgłoszonych do konkursu nie mogą być ujawnione przed ogłoszeniem wyników konkursu.

4. Wyniki konkursu Sąd ogłasza w formie określonej w ust. 1.

§ 4.

1. Do konkursu dopuszczane są prace doktorskie oraz prace magisterskie, których głównym przedmiotem są zagadnienia z zakresu prawa wyznaniowego.

2. Organem uprawnionym do zgłaszania prac do konkursu jest kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie nauki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora lub tytułu magistra.

3. Sąd Konkursowy może przyjąć z danej jednostki organizacyjnej nie więcej niż dwie prace doktorskie oraz trzy prace magisterskie.

4. Prawo zgłoszenia prac do konkursu posiada także Zarząd PTPW.

5. Zgłaszana na konkurs praca przedstawiana jest w dwóch egzemplarzach w formie wydruku na papierze. Do pracy doktorskiej załącza się recenzje z przewodu doktorskiego, zaś do pracy magisterskiej opinię promotora.

§ 5.

1. Autorom prac uznanych w konkursie za najlepsze mogą być przyznane nagrody pieniężne.

2. Kategorie nagród oraz ich wysokość ustala, odrębnie dla każdej edycji konkursu, Zarząd PTPW.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

  

Prezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński  (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (-)

Skarbnik – dr Paweł Środa (-)

Sekretarz – dr Marta Ordon (-)

Członek Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik (-)

 

Sprawozdanie Zarządu PTPW dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za okres od 21 czerwca 2008 r. do 19 maja 2009 r.

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu PTPW Zarząd Towarzystwa przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 21 czerwca 2008 roku do 19 maja 2009 roku

1. Czasokres objęty sprawozdaniem

Okres sprawozdawczy dzieli się na dwa podokresy: czas oczekiwania na rejestrację PTPW, kiedy Towarzystwo było reprezentowane przez Komitet Założycielski PTPW a Zarząd nie posiadał władztwa, oraz czas pełnej zdolności Zarządu do wypełniania kompetencji statutowych jako organu osoby prawnej, to jest od dnia rejestracji, która nastąpiła 19 sierpnia 2009 r. Dalsze elementy sprawozdania dotyczą podokresu drugiego. Pierwszy przedstawia bowiem szczegółowo sprawozdanie Komitetu Założycielskiego PTPW. Stąd przez pojęcie okres sprawozdawczy w sensie ścisłym dalej rozumieć się będzie czasokres działalności Zarządu od chwili nabycia przez PTPW osobowości prawnej.

2. Skład Zarządu

W okresie objętym sprawozdaniem w skład Zarządu od chwili wyborów dokonanych podczas Zjazdu Założycielskiego PTPW wchodzili następujący członkowie: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (Prezes), prof. nadzw. dr hab. Artur Mezglewski (Wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Ryszard Mojak (Wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz (Wiceprezes), dr Dariusz Walencik (Skarbnik), dr Marta Ordon (Sekretarz), członkowie: dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara i dr Zdzisław Zarzycki.

3. Posiedzenia Zarządu

3.1. W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 4 posiedzenia, a to w dniach: 27 września 2008 r., 15 listopada 2008 r., 9 lutego 2009 r., 19 maja 2009 r. Wszystkie zwołane posiedzenia były prawnie wiążące. Każde z nich podlegało protokołowaniu. Po odbyciu posiedzenia Zarząd powiadamiał wszystkich członków PTPW o węzłowych zagadnieniach będących przedmiotem posiedzeń oraz o podjętych przez Zarząd uchwałach, co następowało w drodze zwięzłych komunikatów. Pragnieniem Zarządu było odbywanie posiedzeń w różnych miejscowościach kraju, także poza siedzibą Towarzystwa, co ma służyć bliższym kontaktom Zarządu z członkami PTPW, tudzież innymi ważnymi dla celów Towarzystwa osobistościami. 1. posiedzenie odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 3. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 4. w miejscu obrad VI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego w Kamieniu Śląskim. Zarząd wyraża wdzięczność gospodarzom wymienionych miejsc za umożliwienie skorzystania z ich gościny i będzie dla niego zaszczytem gościć w przyszłości w innych ośrodkach akademickich i podobnych. Na wszystkie posiedzenia zapraszani byli członkowie Komisji Rewizyjnej PTPW, z których to zaproszeń niejednokrotnie korzystali.

3.2. Dokumentacja związana z założeniem i rejestracją Towarzystwa oraz dokumentacja czynności Zarządu przechowywana jest w siedzibie PTPW i znajduje się pod pieczą Sekretarza Zarządu.

4. Stan członkowski

4.1. Po zakończeniu Zebrania Założycielskiego PTPW, w którym uczestniczyły 22 osoby, przyjęto do Towarzystwa 32 członków. W dacie 19 maja 2009 r. członkami Towarzystwa są 54 osoby, w tym 47 osób członkami zwyczajnymi a 7 osób członkami nadzwyczajnymi. Innych form członkostwa nikt nie przyjął. Pośród członków PTPW jest:

1) 9 profesorów tytularnych,

2) 14 doktorów habilitowanych bez tytułu naukowego (w tym 12 profesorów nadzwyczajnych),

3) 25 doktorów;

4) 6 magistrów.

Oznacza to, że proporcja między liczbą członków posiadających status samodzielnych pracowników nauki a liczbą członków nie posiadających takich kwalifikacji wynosi 23/31.

4.2. Dane zawarte w ustępie 1 po zestawieniu z wykazami osób zajmujących się w Polsce naukowo prawem wyznaniowym pozwalają postawić tezę, iż w PTPW zrzeszona jest w chwili obecnej zdecydowana większość specjalistów rodzimego prawa wyznaniowego. Należy przy tym zaznaczyć, iż Towarzystwo ma honor skupiać w swoich szeregach olbrzymią część najwybitniejszych polskich autorytetów w zakresie prawa wyznaniowego. Jest to efekt współdziałania ogółu członków PTPW i Zarząd wyraża nadzieję, że wraz z rozwojem działalności naszej organizacji szeregi Towarzystwa zasilą kolejne osoby zajmujące się fachowym studium prawa wyznaniowego.

5. Składki członkowskie i finanse

Informację na ten temat zawiera sprawozdanie Skarbnika Towarzystwa. Na dzień dzisiejszy z obowiązku uiszczenia składek wywiązało się za 2008 r. - 22 członków z  44, czyli 50% ogółu, za 2009 r. 17 z 54 członków, czyli 31%. Zarząd podejmuje wysiłki pozyskania dodatkowych źródeł finansowania. Bliższe dane na ten temat znajdują się w sprawozdaniu Skarbnika. Zdyscyplinowane płacenie należności członkowskich jest warunkiem realizacji wielu kluczowych celów PTPW.

6. Działalność naukowa i wydawnicza

6.1. Z założeń prawnych i programowych PTPW wynika, że w ramach działalności merytorycznej Towarzystwa na czoło wysuwa się jego działalność naukowa i wydawnicza.

6.2. Na 1. posiedzeniu Zarząd podjął uchwałę w sprawie prowadzenia badań w PTPW (uchwała nr 5/2008 ze zm.). W chwili obecnej istnieje 12 zespołów badawczych zajmujących się zaaprobowanymi przez Zarząd tematami badawczymi pod kierunkiem powołanych w odpowiednich uchwałach kierowników. Zespoły są otwarte na współpracę z kolejnymi badaczami. Możliwe jest tworzenie kolejnych zespołów. Zarząd stawia sobie za cel zapewnienie wysokiego poziomu poszukiwań badawczych realizowanych pod egidą Towarzystwa. Służyć temu będzie okresowa weryfikacja wyników prac zespołów.

6.3. Rozwojowi działalności badawczej Towarzystwa ma służyć współpraca w tym zakresie z innymi ośrodkami naukowymi, w tym uczelniami i towarzystwami naukowymi. Choć w działalność PTPW zaangażowani są przedstawiciele niemal wszystkich ośrodków naukowych w Polsce podejmujących problematykę prawa wyznaniowego, to jednak zasięg partnerstwa z jednostkami naukowo-dydaktycznymi warto konsekwentnie rozszerzać. W tym nurcie działań w 2008 roku Zarząd podpisał umowę o współpracy z posiadającą znaczący dorobek Wyższą Szkołą Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Z tego samego względu oraz z uwagi na wolę udziału w innych aspektach współpracy naukowej, Zarząd wstępnie rozeznał możliwości nawiązania współpracy z zagranicznymi środowiskami naukowymi zajmującymi się prawem wyznaniowym skupionymi wokół International Consortium for Law and Religion Studies (ICLARS) z siedzibą w Mediolanie. Przygotował w związku z tym skierowany do Walnego Zgromadzenia Członków PTPW wniosek w sprawie wstąpienia PTPW do tej prestiżowej organizacji międzynarodowej.

6.4. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego powstało w środowisku osób aktywnie uczestniczących w organizowanych od kilku lat zjazdach specjalistów prawa wyznaniowego. Dlatego też Zarząd PTPW czuje się odpowiedzialny za organizację tej kluczowej formy działalności naukowej środowiska specjalistów prawa wyznaniowego w Polsce. Postanowił o organizacji VI Ogólnopolskiego Zjazdu Prawa Wyznaniowego w Kamieniu Śląskim, zwołując w jego czasie 1. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.

6.5. Działalność wydawnicza stanowi kluczowy przejaw aktywności naukowej wielu towarzystw o profilu podobnym do PTPW. W związku z tym Zarząd na 1. posiedzeniu powołał czasopismo naukowe pt. „Przegląd Prawa Wyznaniowego" (PPW), dokonał wyboru członków Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej PPW. Do udziału w Radzie Naukowej udało się pozyskać uczonych ze ścisłej czołówki znawców prawa wyznaniowego w Polsce. Redaktorem naczelnym został wybrany prof. dr hab. Piotr Stanisz. Zgodnie z przyjętymi wówczas założeniami 14 maja 2009 r. ukazał się 1. tom PPW, który publikuje rozprawy, przegląd prawodawstwa, przegląd orzecznictwa, glosy, recenzje, bibliografię oraz inne materiały dotyczące zagadnień prawa wyznaniowego. Nasz periodyk naukowy zawiera także dział urzędowy dokumentujący bieg spraw w PTPW i jego dokonania, w tym Statut PTPW i najważniejsze uchwały władz Towarzystwa. Jest on m. in. formą docierania z informacjami dotyczącymi PTPW do jego członków oraz szerszych środowisk zainteresowanych problematyką prawa wyznaniowego.

7. Współpraca z organami władzy publicznej, zwłaszcza z odpowiedzialnymi za stanowienie i egzekwowanie prawa

W ramach starań o udział w procesie wpływania na jakość prawodawstwa dotyczącego materii prawno-wyznaniowej Zarząd nawiązał kontakty z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przedstawiciele Zarządu zostali 2 lutego 2009 r. przyjęci przez Podsekretarza Stanu w MSWiA pana Tomasza Siemoniaka, odpowiedzialnego za zagadnienia objęte zakresem zainteresowań Towarzystwa. Spotkanie to zostało zinterpretowane przez reprezentantów PTPW jako obiecujące. Planowane jest nawiązywanie oficjalnych kontaktów, a później - w miarę możliwości - współpracy z innymi organami państwa, w tym z urzędem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz kolejnymi ministerstwami, a także z organizacjami prawa międzynarodowego koncentrującymi się na ochronie wolności i praw człowieka.

8. Wizerunek publiczny Towarzystwa

W celu zaznaczania obecności PTPW w środowisku naukowym i propagowania treści programowych Towarzystwa, Zarząd przystąpił do działań kształtujących wizerunek publiczny PTPW. Z tego względu powołano trzyosobową Redakcję Witryny Internetowej PTPW. Istotnym krokiem w stronę realizacji planów utworzenia strony internetowej Towarzystwa było zamówienie projektów graficznych do wykorzystania w materiałach informacyjnych PTPW. Ich elementem jest zatwierdzone przez Zarząd logo Towarzystwa, opublikowane już w 1. tomie „Przeglądu Prawa Wyznaniowego". Sam periodyk Towarzystwa jest istotną formą kształtowania publicznego wizerunku PTPW.

9. Kontrola działań Zarządu

Zgodnie z postanowieniami Statutu PTPW działania Zarządu zostały poddane kontroli Komisji Rewizyjnej. Poczynione przez Komisję ustalenia są przedmiotem sprawozdania z Jej działalności przedkładanego Walnemu Zgromadzeniu Członków Towarzystwa zwołanemu na dzień 19 maja 2009 r.

10. Zakończenie

Zarząd wyraża wdzięczność członkom Towarzystwa, na czele z naszą Szanowną Profesurą, za bezinteresowne zaangażowanie w sprawy PTPW i tworzenie wokół niego dobrej atmosfery. W okresie swojego dotychczasowego działania Zarząd spotkał się z wieloma przejawami życzliwości, co mobilizuje go do dalszej pracy. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego istnieje od niespełna roku, a osobowość prawną posiada od 9 miesięcy. W opinii Zarządu fakty ukazane w niniejszym sprawozdaniu są dowodem, że Towarzystwo w kształcie utworzonym dnia 21 czerwca 2008 r. wychodzi w stosownym względzie naprzeciw potrzebom wielu specjalistów prawa wyznaniowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawozdanie Zarządu PTPW dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za okres od 20 maja 2009 r. do 25 maja 2010 r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego realizując postanowienia § 20 pkt 2 Statutu PTPW przedkłada Walnemu Zgromadzeniu PTPW sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 20 maja 2009 roku do 25 maja 2010 r.

1. Czasokres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje czas, jaki upłynął między Walnym Zgromadzeniem Członków PTPW odbytym dnia 19 maja 2009 roku w Kamieniu Śląskim k. Opola a posiedzeniem Zarządu PTPW z dnia 25 maja 2010 r. w Ulanowie (województwo podkarpackie), podczas którego zostało ono przyjęte w drodze uchwały.

2. Skład Zarządu

W okresie objętym sprawozdaniem Zarząd posiadał skład tożsamy z wyłonionym podczas Zjazdu Założycielskiego PTPW w roku 2008, tj.: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (Prezes), prof. nadzw. dr hab. Artur Mezglewski (Wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Ryszard Mojak (Wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz (Wiceprezes), dr hab. Dariusz Walencik (Skarbnik), dr Marta Ordon (Sekretarz), członkowie: dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara i dr Zdzisław Zarzycki.

3. Posiedzenia Zarządu

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 6 posiedzeń, a to w dniach: 22-30 czerwca 2009 r. (5. posiedzenie), 15 października 2009 r. (6. posiedzenie), 7 listopada 2009 r. (7. posiedzenie), 17 listopada 2009 r. (8. posiedzenie), 29 stycznia 2010 r. (9. posiedzenie), 25 maja 2010 r. (10. posiedzenie). Wszystkie zwołane posiedzenia były ważne. Każde z nich podlegało protokołowaniu. Po odbyciu posiedzenia Zarząd powiadamiał wszystkich członków PTPW o węzłowych zagadnieniach będących przedmiotem posiedzeń oraz o podjętych przez Zarząd uchwałach, co następowało w drodze syntetycznych komunikatów przekazywanych pocztą elektroniczną. Pragnieniem Zarządu było odbywanie posiedzeń w różnych miejscowościach kraju, także poza siedzibą Towarzystwa, co ma służyć bliższym kontaktom Zarządu z członkami PTPW, tudzież innymi ważnymi dla celów Towarzystwa osobistościami. 5. posiedzenie odbyło się częściowo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 6. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 7. i 8. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 9. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 10. w miejscu obrad II Walnego Zgromadzenia Członków PTPW w Ulanowie. Zarząd wyraża wdzięczność gospodarzom wymienionych miejsc za umożliwienie skorzystania z ich gościny. Na wszystkie posiedzenia zapraszani byli członkowie Komisji Rewizyjnej PTPW, z których to zaproszeń niejednokrotnie korzystali. Dokumentacja czynności Zarządu przechowywana jest w siedzibie PTPW i znajduje się pod pieczą Sekretarza Zarządu.

4. Stan członkowski

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Towarzystwa 6 osób, w tym 3 członków zwyczajnych i 3 członków nadzwyczajnych, a jedna z osób zmieniła status z członka nadzwyczajnego na zwyczajnego. 24 lutego 2010 r. zmarł prof. dr hab. Michał Teofil Staszewski (1936-2010), członek zwyczajny PTPW, profesor tytularny nauk prawnych, specjalista prawa konstytucyjnego, wyznaniowego i administracyjnego. Pogrzeb odbył się 8 marca 2010 r. z udziałem przedstawicieli Zarządu PTPW. W dacie 24 maja 2010 r. członkami Towarzystwa jest 67 osób, w tym 56 osób członkami zwyczajnymi a 11 osób członkami nadzwyczajnymi. Innych form członkostwa nikt nie przyjął. Pośród członków PTPW jest obecnie:

1) 9  profesorów tytularnych,

2) 19 doktorów habilitowanych bez tytułu naukowego (w tym 16 profesorów nadzwyczajnych),

3) 28 doktorów;

4) 11 magistrów.

Oznacza to, że proporcja między liczbą członków posiadających status samodzielnych pracowników nauki a liczbą członków nie posiadająch takich kwalifikacji jest 28/39.

5. Składki członkowskie i finanse

Aktualną sytuację finansową Towarzystwa przedstawia sprawozdanie Skarbnika PTPW, towarzyszące niniejszemu sprawozdaniu. Zarząd podejmuje wysiłki mające na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych, czego wyrazem jest złożenie wniosków o fundusze na działalność wspierającą badania (DWB), wskazanych dalej w ustępie 6.5.

6. Działalność naukowa i wydawnicza

6.1. W ramach działalności naukowej w PTPW istnieje obecnie 12 zespołów badawczych  działających na podstawie uchwały Zarządu w sprawie rozpoczęcia i zasad prowadzenia badań naukowych w Polskim Towarzystwie Prawa Wyznaniowego (uchwała nr 5/2008 z dnia 27 września 2008 r. ze zm.). Z uwagi na ponad roczną działalność w/w zespołów, w niedługim czasie zadaniem Zarządu będzie weryfikacja wyników ich prac.

6.2. Owocem współpracy naukowo-wydawniczej PTPW z Wyższą Szkołą Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej było wydanie pod redakcją dr. hab. Dariusza Walencika materiałów z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Prawa Wyznaniowego w Kamieniu Śląskim. Opublikowane zostały w pracy: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje – postulaty, Katowice – Bielsko Biała 2009.

6.3. Realizując uchwałę I. Walnego Zgromadzenia PTPW Zarząd przygotował i złożył wniosek o członkostwo PTPW w International Consortium for Law and Religion Studies (ICLARS) z siedzibą w Mediolanie. Oczekuje on na rozpatrzenie.

6.4. Kluczową formą działalności naukowej specjalistów prawa wyznaniowego w Polsce są doroczne sympozja prawa wyznaniowego. Po zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego i odbywającym się pod auspicjami PTPW VI Ogólnopolskim Sympozjum Prawa Wyznaniowego w Kamieniu Śląskim, Zarząd PTPW podjął uchwałę nr 26/2009 o powierzeniu organizacji VII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Sympozjum odbędzie się w dniach 10-12 września 2010 r. w Collegium Europeum w Gnieźnie. Jego obrady dotyczyć będą tematu: Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych. Odnosząc się do przedłożonego wniosku, Zarząd podjął również uchwałę nr 29/2009 w sprawie powierzenia organizacji VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego wspólnie Katedrze Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa Kanonicznego oraz Katedrze Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. VIII OSPW odbędzie się w maju 2011 r.

6.5. Realizując program działalności PTPW w aspekcie dotyczącym pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność naukową, Zarząd wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowanie współorganizowanej przez PTPW konferencji naukowej pt. Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej (Ulanów, 26-27 maja 2010 r.). Przewiduje się także złożenie wniosku do w/w Ministerstwa o dofinansowanie VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego planowanego na rok 2011 r.

6.6. Towarzystwo kontynuuje działalność wydawniczą w zakresie publikacji czasopisma „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (PPW). Obecnie przygotowywany jest do druku tom II, którego ukazanie się planowane jest na czas obrad VII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego w Gnieźnie (wrzesień 2010 r.). Zostały zebrane materiały do tego tomu. Obecnie trwają rozmowy z wiodącym na rynku komercyjnym wydawnictwem prawniczym, które wyraziło wolę stania się współwydawcą naszego periodyku, czego istotnym przejawem byłoby wzięcie na siebie przez tę firmę ciężaru finansowego związanego z jego publikacją. Zarząd dąży do tego, by tom drugi ukazał się we współpracy ze wskazanym podmiotem. 

6.7. W okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana na stanowisku Redaktora Naczelnego PPW. Dotychczasowy Redaktor, prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz, 17 listopada 2009 r. złożył rezygnację z tej funkcji, uzasadniając to nadmiarem obowiązków zawodowych. Zarząd przyjął rezygnację, wyrażając prof. P. Staniszowi uznanie i podziękowanie za kluczowy wkład w stworzenie periodyku naukowego PTPW. Były Redaktor Naczelny pozostaje nadal członkiem Kolegium Redakcyjnego PPW. Zarząd powołał 17 listopada 2009 r. na stanowisko Redaktora Naczelnego PPW dr. hab. Dariusza Walencika, pełniącego do tego czasu funkcję Sekretarza Kolegium Redakcyjnego PPW. Opróżnioną w ten sposób funkcję Sekretarza Kolegium powierzono w tej samej dacie dr. Marcie Ordon.

7. Współpraca z organami władzy publicznej, zwłaszcza z odpowiedzialnymi za stanowienie i egzekwowanie prawa

Towarzystwo utrzymuje robocze kontakty z Departamentem Wyznań MSWiA. Departament służył Towarzystwu pomocą przy składaniu wniosku o dofinansowanie działalności, wskazanego w ustępie 6.5. niniejszego sprawozdania. Na wniosek Departamentu zespół ekspertów wyłonionych przez Zarząd, sporządził ekspertyzę naukową na potrzeby MSWiA.

8. Wizerunek publiczny Towarzystwa

Kluczową formą informowania o działalności PTPW jest czasopismo naukowe „Przegląd Prawa Wyznaniowego”. Został on przekazany najważniejszym bibliotekom naukowym w kraju oraz wielu wiodącym przedstawicielom polskiego środowiska prawniczego. Zarząd ma nadzieję, że pozyskanie współwydawcy dla PPW umożliwi lepszą dystrybucję czasopisma, a przez to i rozpropagowanie dokonań PTPW i jego członków.

W sierpniu 2009 roku uruchomiono witrynę internetową PTPW, dostępną po adresem: www.ptpw.pl Powstała ona w wyniku pracy Redakcji Witryny Internetowej, kierowanej przez dr. Pawła Sobczyka. Na stronie zamieszczona jest dokumentacja założycielska Towarzystwa, Statut PTPW, wzór deklaracji członkowskiej, wykaz organów Towarzystwa wraz z ich obsadą, dokumentacja działalności Zarządu (w tym komunikaty z jego posiedzeń), prezentacja dostępnego tomu „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”, informacje o wybranych publikacjach z zakresu prawa wyznaniowego autorstwa członków Towarzystwa, galeria fotografii dokumentująca ważne wydarzenia z jego działalności, dane teleadresowe PTPW oraz informacje o sympozjach naukowych dotyczących problematyki prawa wyznaniowego. Strona jest na bieżąco aktualizowana. 

9. Kontrola działań Zarządu

Działania Zarządu podlegają kontroli Komisji Rewizyjnej PTPW. Ustalenia z przeprowadzonej przez Komisję Kontroli ujęte zostały w sprawozdaniu z Jej działalności, przygotowanym dla uczestników Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa zwołanego na dzień 26 maja 2010 r.

10. Zakończenie

W czerwcu 2010 r. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego będzie obchodzić drugą rocznicę swego powstania. Zbliża się też połowa pierwszej kadencji Jego władz. Dokonania PTPW w minionym okresie potwierdzają w opinii Zarządu zasadność powołania Towarzystwa i można je uznać za dobry prognostyk, jeśli idzie o dalszą integrację środowiska specjalistów prawa wyznaniowego w Polsce.
 

Sprawozdanie Zarządu PTPW dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za okres od 26 maja 2010 r. do 17 maja 2011 r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego realizując postanowienia § 20 pkt 2 Statutu PTPW przedkłada Walnemu Zgromadzeniu PTPW sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 26 maja 2010 r. do 17 maja 2011 r.

1. Czasokres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje czas, jaki upłynął między Walnym Zgromadzeniem Członków PTPW odbytym dnia 26 maja 2010 r. w Ulanowie a posiedzeniem Zarządu PTPW z dnia 18 maja 2011 r. w Konstancinie-Jeziornie, podczas którego zostało ono przyjęte przez Zarząd Towarzystwa w drodze uchwały.

2. Skład Zarządu

W okresie objętym sprawozdaniem został rozszerzony skład Zarządu. Zgodnie z uchwałą nr 11/2010 Walnego Zgromadzenia Członków PTPW z dnia 26 maja 2010 r., liczba członków Zarządu wzrosła do 10 osób. W skład Zarządu powołano dr. Pawła Środę. W tym samym dniu Zarząd powierzył dr. Pawłowi Środzie funkcję Skarbnika PTPW. Aktualny skład Zarządu przedstawia się następująco: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (Prezes), prof. dr hab. Artur Mezglewski (Wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Ryszard Mojak (Wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz (Wiceprezes), dr Paweł Środa (Skarbnik), dr Marta Ordon (Sekretarz), członkowie: dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara, prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik i dr Zdzisław Zarzycki.

3. Posiedzenia Zarządu

3.1. W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 3 posiedzenia, w dniach: 3 października 2010 r. (11. posiedzenie) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, 14 lutego 2011 r. (12. posiedzenie) w Jarnołtówku (woj. opolskie), 18 maja 2011 r. (13. posiedzenie) w Konstancinie-Jeziornie k. Warszawy.

3.2. Dokumentacja związana z założeniem i rejestracją Towarzystwa oraz dokumentacja czynności Zarządu przechowywana jest w siedzibie PTPW w Lublinie i znajduje się pod pieczą Sekretarza Zarządu.

4. Stan członkowski

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Towarzystwa 8 osób, w tym 7 członków zwyczajnych i 1 członka nadzwyczajnego. W dacie 17 maja 2011 r. członkami Towarzystwa jest 75 osób, w tym 63 osoby członkami zwyczajnymi a 12 osób członkami nadzwyczajnymi. Innych form członkostwa nikt nie przyjął. Pośród członków PTPW jest obecnie:

1) 10  profesorów tytularnych,

2) 22 doktorów habilitowanych bez tytułu naukowego (w tym 19 profesorów nadzwyczajnych),

3) 31 doktorów;

4) 12 magistrów.

Oznacza to, że proporcja między liczbą członków posiadających status samodzielnych pracowników nauki a liczbą członków nie posiadających takich kwalifikacji jest 32/43. Pełna lista członków Towarzystwa publikowana jest na łamach każdego tomu „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”.

5. Składki członkowskie i finanse

Aktualną sytuację finansową Towarzystwa przedstawia sprawozdanie Skarbnika PTPW, towarzyszące niniejszemu sprawozdaniu. Należy zwrócić uwagę na pogorszenie się regularności uiszczania składek przez członków. Członkowie nie wywiązujący się w sposób zadawalający z zobowiązań w tym zakresie zostali wezwani do usunięcia zaległości.

6. Działalność naukowa i wydawnicza

6.1. W ramach działalności naukowej w PTPW istnieje obecnie 12 zespołów badawczych  działających na podstawie uchwały Zarządu w sprawie rozpoczęcia i zasad prowadzenia badań naukowych w Polskim Towarzystwie Prawa Wyznaniowego (uchwała nr 5/2008 z dnia 27 września 2008 r. ze zm.). Plonem ich działalności są publikacje efektów badań prowadzonych przez niektórych członków zespołów badawczych. W 2011 r. Zarząd planuje dokonać całościowej oceny dorobku zespołów badawczych.

6.2. Kluczową formą działalności naukowej specjalistów prawa wyznaniowego w Polsce są doroczne sympozja prawa wyznaniowego. VII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego zorganizował w dniach 10-12 września 2010 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Collegium Europeum w Gnieźnie. Jego obrady dotyczyły tematu: Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego w dniach 18-19 maja 2011 r. zorganizowały wspólnie Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa Kanonicznego oraz Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. PTPW jest zaangażowane w proces koordynacji ogólnopolskich sympozjów prawa wyznaniowego, alternatywnie nazywanych zjazdami katedr i wykładowców prawa wyznaniowego. Towarzystwo w szczególności powierza organizację tych spotkań naukowych.

W roku 2010 PTPW było współorganizatorem konferencji naukowej pt. Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, która odbyła się w dniach 26-27 maja 2010 r. w Ulanowie. Pozyskało na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

6.3. Kontynuowana jest publikacja organu wydawniczego Towarzystwa pt. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (PPW). W roku 2010 wydrukowany został tom 2 PPW, zaś w obecnym miesiącu tj. maju 2011 roku ukazał się tom 3 za rok 2011. Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. Dariusz Walencik. Obok artykułów naukowych, przeglądu prawodawstwa, przeglądu orzecznictwa, glos, opinii prawnych, recenzji, bibliografii oraz innych materiałów dotyczących zagadnień prawa wyznaniowego periodyk zawiera także dział urzędowy dokumentujący bieg spraw w PTPW, w tym najważniejsze uchwały władz Towarzystwa. Każdy tom obejmuje blisko 400 stron druku. Jak dotąd nie powiodły się próby znalezienia komercyjnego współwydawcy „Przeglądu”. Towarzystwo wydaje go samodzielnie. Jednakże w roku 2010 PTPW zawarło umowę licencyjną z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska, której przedmiotem jest rozpowszechnianie czasopisma w wersji on-line oraz na różnych nośnikach elektronicznych. Tym samym teksty zamieszczone w PPW znajdują się w bibliografii prawniczej systemu LEX, a także w elektronicznych bazach danych i czytelniach prowadzonych przez to Wydawnictwo. Głównym sposobem rozpowszechniania wersji papierowej „Przeglądu” jest dystrybucja za pośrednictwem członków Towarzystwa. Najbliższym celem Redakcji PPW jest wystąpienie z wnioskiem o wpisanie „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” na listę czasopism punktowanych prowadzoną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do czego Towarzystwo ma podstawy ze względu na ukazanie się tomu 3 periodyku. Należy zaznaczyć, iż wszystkie działania związane z procesem wydawniczym PPW realizowane są przez Redaktora Naczelnego, członków Kolegium Redakcyjnego oraz Autorów bez wynagrodzenia.

6.4. Do obszaru działalności naukowej Towarzystwa zaliczyć należy koordynowanie procesu realizacji zleceń organów administracji państwowej na sporządzenie ekspertyz prawnych z zakresu prawa wyznaniowego. W roku 2010 eksperci wyznaczeni przez Towarzystwo wykonali dwie takie ekspertyzy: 1) ekspertyzę prawną na temat konsekwencji wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego dla polskiego prawa wyznaniowego; 2) ekspertyzę prawną w zakresie odpowiedzi na pytanie dotyczące nabycia osobowości prawnej przez jedną z wyznaniowych jednostek organizacyjnych. Ich podstawą były umowy zawarte z MSWiA.

6.5. W związku ze zwracaniem się do Towarzystwa podmiotów niepublicznych z wnioskiem o sporządzenie ekspertyz prawnych, Zarząd przyjął przepisy regulujące postępowanie w tym zakresie. W okresie sprawozdawczym sporządzono w omawianym trybie jedną ekspertyzę.

6.6. W lutym 2011 roku Zarząd PTPW podjął inicjatywę opracowania i wydania w prestiżowym komercyjnym wydawnictwie prawniczym „Leksykonu prawa wyznaniowego”. W założeniu ma on być przejawem współpracy specjalistów prawa wyznaniowego skupionych w Towarzystwie, wyrazem zdolności do współdziałania osób reprezentujących różne ośrodki naukowe i różne perspektywy postrzegania prawa wyznaniowego. Na redaktora naukowego planowanej pozycji wydawniczej powołano prof. dr. hab. Artura Mezglewskiego.

6.7. Dnia 31 maja 2010 roku Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego zostało przyjęte w poczet członków International Consortium for Law and Religion Studies (Międzynarodowe Konsorcjum Studiów o Stosunkach Prawo-Religia) z siedzibą w Mediolanie, prestiżowej organizacji skupiającej czołowych znawców prawa wyznaniowego oraz instytucje związane z tym obszarem nauki. Akces PTPW do ICLARS opierał się na uchwale Walnego Zgromadzenia Członków PTPW z 2009 roku.

7. Współpraca z organami władzy publicznej, zwłaszcza z odpowiedzialnymi za stanowienie i egzekwowanie prawa

Trwa bliska i owocna współpraca Towarzystwa z Departamentem Wyznań MSWiA. W jej ramach doszło do zawarcia umów z Ministerstwem na sporządzenie ekspertyz z zakresu prawa wyznaniowego, o których mowa w ustępie 6.4. niniejszego sprawozdania. Departament wspierał starania PTPW o uzyskanie dofinansowania na potrzeby konferencji naukowej w Ulanowie, o której mowa w ustępie 6.2.

8. Wizerunek publiczny Towarzystwa

Towarzystwo posiada dwa główne instrumenty informowania o swojej działalności: omówione już w niniejszym sprawozdaniu czasopismo naukowe „Przegląd Prawa Wyznaniowego”, ukazujące się w cyklu rocznym, oraz działającą od 2009 roku witrynę internetową www.ptpw.pl Witryna jest na bieżąco aktualizowana i ukazuje najważniejsze aspekty działalności PTPW.

9. Kontrola działań Zarządu

Działalność Zarządu jest przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej PTPW. Jej wyniki przedstawia sprawozdanie Komisji przygotowane na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwołanemu na dzień 18 maja 2011 r.

10. Zakończenie

Sprawozdanie niniejsze przedkładane jest Walnemu Zgromadzeniu Członków zwołanemu w 2011 r., a więc pod koniec trzeciego roku działalności Towarzystwa. W roku 2012 zakończy się pierwsza kadencja jego władz. Zarząd pragnie wyrazić szczere podziękowanie wszystkim osobom zaangażowanym w działalność PTPW w okresie sprawozdawczym i zwraca się o sugestie dotyczące przedsięwzięć w ostatnim roku działalności obecnego Zarządu.
 

Sprawozdanie Zarządu PTPW dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za okres od 18 maja 2011 r. do 7 marca 2012 r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego przedkłada Walnemu Zgromadzeniu PTPW sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 18 maja 2011 r. do 7 marca 2012 roku, co czyni na podstawie § 20 pkt 2 Statutu PTPW.

1. Czasokres objęty sprawozdaniem

Przedłożenie niniejsze obejmuje czasokres między Walnym Zgromadzeniem Członków PTPW odbytym dnia 18 maja 2011 r. w Konstancinie-Jeziornie, a posiedzeniem Zarządu PTPW z dnia 7 marca 2012 r. mającym miejsce w Sromowcach Niżnych nad Dunajcem (województwo małopolskie), podczas którego zostało ono przyjęte przez Zarząd Towarzystwa w drodze uchwały.
 

2. Skład Zarządu

W okresie sprawozdawczym Zarząd posiadał 10-osobowy następujący skład ukształtowany 26 maja 2010 roku: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (Prezes), prof. dr hab. Artur Mezglewski (Wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Ryszard Mojak (Wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz (Wiceprezes), dr Paweł Środa (Skarbnik), dr Marta Ordon (Sekretarz), członkowie: dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara, prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik i dr hab. Zdzisław Zarzycki.
 

3. Posiedzenia Zarządu

3.1. W sprawozdawanym przedziale czasowym Zarząd odbył 2 posiedzenia, w dniach: 9 grudnia 2011 r. (14. posiedzenie) w siedzibie Towarzystwa w gabinecie Katedry Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz 7 marca 2012 r. (15. posiedzenie) w Sromowcach Niżnych, w miejscu Walnego Zgromadzenia Członków PTPW.

3.2. Dokumentacja związana z założeniem i rejestracją Towarzystwa oraz dokumentacja czynności Zarządu przechowywana jest w siedzibie PTPW w Lublinie i znajduje się pod pieczą Sekretarza Zarządu.

4. Stan członkowski

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Towarzystwa 11 osób, w tym 9 członków zwyczajnych i 2 członków nadzwyczajnych. W dacie 7 marca 2012 r. (po posiedzeniu Zarządu w tym dniu) członkami Towarzystwa jest 86 osób, w tym 74 osoby członkami zwyczajnymi a 12 osób członkami nadzwyczajnymi. Innych form członkostwa nikt nie przyjął. Pośród członków PTPW jest obecnie:

1) 11 profesorów tytularnych;

2) 24 doktorów habilitowanych bez tytułu naukowego (w tym 20 profesorów nadzwyczajnych);

3) 40 doktorów;

4) 11 magistrów. 

Oznacza to, że proporcja między liczbą członków posiadających status samodzielnych pracowników nauki a liczbą członków nie posiadających takich kwalifikacji jest 35/51. Pełna lista członków Towarzystwa publikowana jest na łamach każdego tomu „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”.

5. Składki członkowskie i finanse

Aktualną sytuację finansową Towarzystwa przedstawia sprawozdanie Skarbnika PTPW, towarzyszące niniejszemu sprawozdaniu. Ściągalność składek poprawiła się w roku 2011 i dotychczasowym okresie roku 2012 w zestawieniu z latami poprzednimi po wysłaniu monitów.

6. Działalność naukowa i wydawnicza

6.1. Do 9 grudnia 2011 r. w ramach działalności naukowej PTPW działało 12 zespołów badawczych prowadzących prace na podstawie uchwały Zarządu w sprawie rozpoczęcia i zasad prowadzenia badań naukowych w Polskim Towarzystwie Prawa Wyznaniowego (uchwała nr 5/2008 z dnia 27 września 2008 r. ze zm.). Uchwała została uchylona podczas 14. posiedzenia Zarządu.

6.2. Kontynuując tradycję koordynowania dorocznych sympozjów prawa wyznaniowego PTPW było zaangażowane w VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego, zorganizowane w dniach 18-19 maja 2011 r. wspólnie przez Katedrę Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa Kanonicznego oraz Katedrę Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego odbędzie się w maju 2012 r. w Krakowie a jego organizatorem jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

6.3. Dnia 7 marca 2012 r. rozpoczęła się zorganizowana przez Towarzystwo 2-dniowa konferencja naukowa pt. Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej. Jej miejscem był Hotel Nad Przełomem w miejscowości Sromowce Niżne. Środki na ten cel pozyskał koordynator konferencji - prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski.

6.4. Kolejny tj. trzeci tom periodyku naukowego Towarzystwa pt. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (PPW) ukazał się w maju 2011 roku pod redakcją prof. nadzw. dr hab. Dariusza Walencika. Podobnie jak w poprzednich wydaniach zawiera on: artykuły naukowe, przegląd prawodawstwa, przegląd orzecznictwa, glosy, opinie prawne, recenzje, bibliografie, inne materiały dotyczące zagadnień prawa wyznaniowego oraz dział urzędowy dokumentujący bieg spraw w PTPW. Periodyk jest wydawany przez PTPW własnym sumptem. Jego łamy dostępne są również on-line na portalu wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. Głównym sposobem rozpowszechniania wersji papierowej „Przeglądu” jest dystrybucja za pośrednictwem członków Towarzystwa. Wszystkie działania związane z procesem wydawniczym PPW realizowane są przez Redaktora Naczelnego, członków Kolegium Redakcyjnego oraz Autorów bez wynagrodzenia. Wobec rezygnacji prof. nadzw. dr. hab. Dariusza Walencika z funkcji redaktora naczelnego z powodów osobistych, Zarząd w dniu 7 marca 2012 r. powierzył to stanowisko prof. nadzw. dr. hab. Janowi Krajczyńskiego.

6.5. W okresie sprawozdawczym kontynuowane są prace nad „Leksykonem prawa wyznaniowego”. Plan wydania tej publikacji podjęło wydawnictwo C.H. Beck. Redaktorem naczelnym tomu jest na mocy decyzji Zarządu PTPW prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski. Wydanie jest planowane na koniec roku 2012.

6.6. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego nadal jest członkiem International Consortium for Law and Religion Studies (Międzynarodowe Konsorcjum Studiów o Stosunkach Prawo-Religia) z siedzibą w Mediolanie.

7. Wizerunek publiczny Towarzystwa

Towarzystwo informuje o swojej działalności poprzez swoje czasopismo naukowe „Przegląd Prawa Wyznaniowego”, ukazujące się w cyklu rocznym, oraz poprzez na bieżąco aktualizowaną i zawierającą wiele szczegółówych danych witrynę internetową www.ptpw.pl .

8. Kontrola działań Zarządu

Działalność Zarządu jest przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej PTPW. Jej wyniki przedstawia sprawozdanie Komisji przygotowane na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwołane na dzień 8 marca 2012 r.

9. Zakończenie

Niniejsze przedłożenie stanowi ostatnie sprawozdanie roczne Zarządu w kadencji władz Towarzystwa 2008-2012. Sprawozdanie zbiorcze za okres całej kadencji Zarząd przyjmie odrębnie.

 

Sprawozdanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za lata 2008-2012

Sprawozdanie obejmuje niemal cały okres I kadencji władz Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) za lata 2008-2012 i zawiera podstawowe dane o działalności PTPW w tym przedziale czasowym. Informacje szczegółowe zawarte są w sprawozdaniach za poszczególne okresy między Walnymi Zgromadzeniami Członków oraz w dokumentacji Towarzystwa, m.in. publikowanej na łamach „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”.

Towarzystwo powstało 21 czerwca 2008 r. w Lublinie, a czołowymi inicjatorami byli jego patroni w osobach prof. zw. dr. hab. Henryka Misztala z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i prof. zw. dr. hab. Michała Pietrzaka z Uniwersytetu Warszawskiego. Sądowa rejestracja PTPW nastąpiła 19 sierpnia 2008 r.

1. Czasokres objęty sprawozdaniem

Przyjęto następujące daty graniczne sprawozdania: 21 czerwca 2008 r. (Zebranie Założycielskie PTPW) i 7 marca 2012 r. (ostatnie posiedzenie Zarządu przed Walnym Zgromadzeniem zwołanym na 8 marca 2012 r.).

2. Skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej PTPW

Od początku kadencji do 26 maja 2010 roku Zarząd posiadał następujący 9-osobowy skład: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (Prezes), prof. nadzw. dr hab. Artur Mezglewski (Wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Ryszard Mojak (Wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz (Wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik (Skarbnik), dr Marta Ordon (Sekretarz), członkowie: dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara i dr Zdzisław Zarzycki. Po tej ostatniej dacie przyjął następujący kształt 10-osobowy: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (Prezes), prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (Wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Ryszard Mojak (Wiceprezes), prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz (Wiceprezes), dr Paweł Środa (skarbnik), dr Marta Ordon (Sekretarz), członkowie: dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara, prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik i dr hab. Zdzisław Zarzycki. Wszystkie czynności związane z prowadzeniem spraw w Zarządzie, jego członkowie wykonywali bez pobierania wynagrodzenia. Siedziba Towarzystwa, a tym samym i Zarządu, w całym okresie sprawozdawczym mieściła się w w gabinecie Katedry Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zarząd wyraża wdzięczność Kierownikowi Katedry prof. nadzw. dr. hab. Piotrowi Staniszowi i Władzom Uczelni za okazywaną od blisko 4 lat gościnność.

Skład Komisji Rewizyjnej w całym okresie sprawozdawczym pozostawał niezmienny: dr Paweł Sobczyk (przewodniczący), dr Tadeusz Stanisławski (wiceprzewodniczący), dr Anna Tunia (sekretarz); członkowie: dr Piotr Steczkowski i dr hab. Andrzej Szymański.

Rada Programowa PTPW u końca I kadencji Zarządu przedstawiała się następująco (w porządku alfabetycznym nazwisk): prof. dr hab. Wojciech Góralski, prof. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. dr hab. Józef Krukowski, prof. dr hab. Ryszard M. Małajny, prof. dr hab. Artur Mezglewski, prof. dr hab. Henryk Misztal, prof. dr hab. Janusz Osuchowski, prof. dr hab. Michał Pietrzak, prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, prof. dr hab. Wiktor Wysoczański.

3. Posiedzenia Zarządu

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 15. protokołowanych posiedzeń, urządzanych w różnych miejscach kraju. W tym czasie podjął 68 uchwał. Dokumentacja związana z założeniem i rejestracją Towarzystwa oraz dokumentacja czynności Zarządu przechowywana jest w siedzibie PTPW i znajduje się pod pieczą Sekretarza Zarządu, dr Marty Ordon, której praca spotkała się z najwyższą oceną ze strony Zarządu.

4. Stan członkowski

Po zakończeniu Zebrania Założycielskiego PTPW, w którym uczestniczyły 22 osoby, do końca objętego sprawozdaniem okresu do Towarzystwa przyjęto 65 osób. W dacie 7 marca 2012 r. członkami PTPW jest 86 osób. 1 członek w okresie kadencji zmarł, nikt z członkostwa nie zrezygnował i nikogo członkostwa nie pozbawiono. W dniu 7 marca 2012 r. wśród członków jest 35 osób legitymujących się stopniem doktora habilitowanego i 51 osób bez tego stopnia (w tym 40 doktorów). Na podkreślenie zasługuje, że Towarzystwo skupia olbrzymią część najwybitniejszych polskich autorytetów w zakresie prawa wyznaniowego.

5. Składki członkowskie i finanse 

Towarzystwo jest finansowane głównie ze składek członkowskich, których ściągalność poprawiła się pod koniec 2011 r. wobec zwrócenia się z monitami do opieszałych członków. Kilkakrotnie PTPW uzyskało granty ze środków publicznych. Zarząd wyraża wdzięczność obu dotychczasowym skarbnikom Towarzystwa w osobach prof. nadzw. dr. hab. Dariusza Walencika i dr. Pawła Środy za prowadzenie spraw finansowych PTPW.

6. Działalność naukowa i wydawnicza

Wśród najważniejszych dokonań naukowych i wydawniczych PTPW wyliczyć należy koordynowanie organizacji Ogólnopolskich Sympozjów Prawa Wyznaniowego, zapoczątkowanych w 2004 r. przez prof. Artura Mezglewskiego i urządzanych w Kazimierzu Dolnym (I – 2004, II – 2005, III – 2006), zwanych alternatywnie także zjazdami katedr i wykładowców prawa wyznaniowego. VI Sympozjum odbyło się w 2009 r. w Kamieniu Śląskim i zorganizował je Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, VII w 2010 r. w Gnieźnie (organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), VIII w 2011 r. w Konstancinie-Jeziornie (organizator: Wydział Prawa Kanonicznego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) zaś IX jest zaplanowane na maj w 2012 r. w Krakowie (organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego). Ponadto PTPW zorganizowało dwie własne konferencje naukowe: w 2010 r. w Ulanowie (koordynator: dr Anna Tunia) i w 2012 r. w Sromowcach Niżnych (koordynator: prof. Artur Mezglewski).

Na mocy uchwały nr 5/2008 (z późn. zm.) powołano 12 zespołów badawczych zajmujących się zaaprobowanymi przez Zarząd tematami badawczymi pod kierunkiem powołanych w odpowiednich uchwałach kierowników.

Na 15. posiedzeniu Zarządu PTPW w dniu 7 marca 2012 r. podjęto uchwałę będącą podstawą dla organizowania przez Towarzystwo konkursów na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu prawa wyznaniowego.

W 2010 roku Towarzystwo nabyło członkostwo w International Consortium for Law and Religion Studies (ICLARS) z siedzibą w Mediolanie.

Od 2009 r. PTPW jest wydawcą periodyku naukowego „Przegląd Prawa Wyznaniowego" (PPW). Do marca 2012 r. ukazały się 3 tomy: tom 1 pod redakcją prof. Piotra Stanisza, tomy 2 i 3 pod redakcja prof. Dariusza Walencika. Redaktorem naczelnym począwszy od tomu 4 jest prof. nadzw. dr. hab. Jan Krajczyński. Funkcję Sekretarza Redakcji pełni niezmiennie dr Marta Ordon, jednocześnie Sekretarz Zarządu PTPW. Poszczególne tomy zawierają w szczególności rozprawy naukowe, przegląd prawodawstwa, przegląd orzecznictwa, glosy, recenzje, bibliografię, inne materiały dotyczące zagadnień prawa wyznaniowego oraz kronikę działalności PTPW. Na łamach PPW publikowane są także uaktualnione listy członków Towarzystwa.

W 2011 r. Towarzystwo podjęło inicjatywę przygotowania „Leksykonu prawa wyznaniowego”. Zamiar publikacji tej pozycji podjęło wydawnictwo C.H. Beck. Redaktorem naczelnym tomu jest na mocy decyzji Zarządu PTPW prof. Artur Mezglewski. Wydanie książki planuje się na przełom roku 2012 i 2013.

Istotnym uzupełnieniem działalności wydawniczej jest na bieżąco aktualizowana i bogata treściowo witryna internetowa Towarzystwa (www.ptpw.pl) zarządzana przez dr. Pawła Sobczyka i dr Martę Ordon.

7. Współpraca z organami władzy publicznej

Towarzystwo nawiązało owocną współpracę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, którego sukcesorem w przedmiotowym zakresie jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. PTPW uczestniczyło w szczególności w procesie tworzenia ekspertyz dla tego resortu.

8. Kontrola działań Zarządu 

Zarząd podlegał bieżącej kontroli ze strony Komisji Rewizyjnej PTPW oraz otrzymywał coroczne skwitowania ze strony Walnego Zgromadzenia Członków.

9. Zakończenie

Zarząd wyraża wdzięczność członkom Towarzystwa, szczególnie zaś gronu czołowych autorytetów polskiego prawa wyznaniowego, skupionemu w Radzie Programowej PTPW, za zaangażowanie w rozwój Towarzystwa. W opinii Zarządu Towarzystwo posiada znaczące osiągnięca, będące dobrą podstawą dla dalszej owocnej działalności statutowej.

Komunikat z 1. posiedzenia Zarządu

Komunikat
z 1. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego


Pierwsze posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się 27 września 2008 r. w Warszawie w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Collegium Iuridicum I). W posiedzeniu uczestniczył także prof. zw. dr hab. Michał Pietrzak, któremu Zarząd podziękował za patronowanie - wespół z prof. zw. dr hab. Henrykiem Misztalem - powstaniu PTPW.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności Komitetu Założycielskiego PTPW, który przyczynił się do szybkiej rejestracji sądowej Towarzystwa, co nastąpiło 19 sierpnia 2008 r.

2. Zarząd podjął uchwałę o ustanowieniu periodyku naukowego Towarzystwa pt. „Przegląd Prawa Wyznaniowego" (PPW). Powołano Radę Naukową PPW w składzie: prof. zw. dr hab. Wojciech Góralski, prof. zw. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. zw. dr hab. Józef Krukowski, prof. zw. dr hab. Ryszard M. Małajny, prof. zw. dr hab. Henryk Misztal, prof. zw. dr hab. Janusz Osuchowski, prof. zw. dr hab. Michał Pietrzak, prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler, prof. zw. dr hab. Wacław Uruszczak, prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański. W skład Kolegium Redakcyjnego PPW powołano następujące osoby: dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara, dr Paweł A. Leszczyński, prof. nadzw. dr hab. Artur Mezglewski, dr hab. Bartosz Rakoczy, dr hab. Piotr Stanisz (Redaktor Naczelny), dr Jarosław Szymanek (Zastępca Redaktora Naczelnego), dr Dariusz Walencik (Sekretarz Kolegium Redakcyjnego), prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński. Postanowiono, że PPW będzie periodykiem ukazującym się jako rocznik, a pierwszy tom ukaże się w roku 2009.

3. Zarząd przyjął 14 nowych członków zwyczajnych PTPW i 1 członka nadzwyczajnego. Tym samym Towarzystwo liczy 32 członków zwyczajnych i 5 członków nadzwyczajnych.

4. Zarząd postanowił utworzyć stronę internetową PTPW. Powołano Redakcję Witryny Internetowej PTPW w składzie: dr Paweł Borecki (Przewodniczący), dr Marta Ordon, mgr Michał Zawiślak.

5. Zarząd podjął uchwałę o otwarciu badań naukowych w ramach PTPW. Ustalono następujące tematy badawcze i powołano kierowników odnośnych Zespołów Badawczych:
1) Demokratyczne państwo prawne wobec naruszeń prawa na tle religijnym (Kierownik: vacat).
2) Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej
(Kierownik: dr Andrzej Czohara);
3) Kwestie wyznaniowe w prawie Unii Europejskiej (Kierownik: dr hab. Piotr Stanisz);
4) Nauczanie religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Kierownik: prof. dr hab. Artur Mezglewski);
5) Nauka prawa wyznaniowego w krajach systemu „common law" (Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński);
6) Ochrona praw człowieka z zakresu wolności religijnej w odniesieniu do imigrantów spoza Unii Europejskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński);
7) Podstawy prawa wyznaniowego Rzeczypospolitej Polskiej (Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Mojak);
8) Prawo wyznaniowe Polski Ludowej (Kierownik: dr hab. Piotr Stanisz);
9) Problemy wyznaniowe w orzecznictwie sądów i Trybunału Konstytucyjnego w Polsce od roku 1989 (Kierownik: dr Paweł Borecki).

6. Zarząd podjął uchwałę „w sprawie organizacji VI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego". Organizację tegoż sympozjum powierzono dr. Dariuszowi Walencikowi z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Sympozjum odbędzie się w dniach 19-21 maja 2009 r. w Kamieniu Śląskim.


Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu

Warszawa-Lublin, 6 października 2008 r.

 

Komunikat z 2. posiedzenia Zarządu

Komunikat
z 2. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego


Drugie posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się 15 listopada 2008 r. w Lublinie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd przyjął 7 nowych członków zwyczajnych PTPW i 1 członka nadzwyczajnego. Tym samym Towarzystwo liczy 39 członków zwyczajnych i 6 członków nadzwyczajnych.

2. Zarząd podjął uchwałę o powołaniu dr Joanny Łopatowskiej-Rynkowskiej w skład Kolegium Redakcyjnego periodyku naukowego Towarzystwa pt. „Przegląd Prawa Wyznaniowego" (PPW).

3. Zarząd zapoznał się ze stanem przygotowań do uruchomienia strony internetowej Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Uzgodniono przy tym, że strona czasopisma „Przegląd Prawa Wyznaniowego" będzie tworzona jako podstrona witryny internetowej Towarzystwa. Zdecydowano również, aby połączyć kolorystykę i styl czcionki użyte na stronie internetowej z tymi, które zostaną umieszczone na okładce „Przeglądu Prawa Wyznaniowego". W tym celu postanowiono zamówić u artysty-grafika projekt okładki, logo oraz wzór liternictwa, które zostaną następnie wykorzystane nie tylko przy tworzeniu strony internetowej, ale również na papierze firmowym i wizytówkach.

4. Realizując uchwałę dotyczącą prowadzenia badań naukowych w Polskim Towarzystwie Prawa Wyznaniowego, Zarząd ustalił następujący temat badawczy i powołał Kierownika prowadzącego go Zespołu Badawczego: Wolność słowa a wolność religijna. Zagadnienia teorii i praktyki na gruncie Konstytucji RP (Kierownik: dr Paweł Sobczyk).

5. Zarząd podjął uchwałę w sprawie koordynacji lokalnych działań Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Zdecydował, że inicjatywy członków Towarzystwa organizowane z powołaniem się na nazwę Towarzystwa, będą wymagać zgody Prezesa Zarządu. 

 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu

Lublin, 15 listopada 2008 r.

 

Komunikat z 3. posiedzenia Zarządu

Komunikat
z 3. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

 

Trzecie posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się dnia 9 lutego 2009 r. w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Gołębiej 9, co nastąpiło dzięki zaproszeniu wystosowanemu przez Kierownika Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ prof. zw. dra hab. Wacława Uruszczaka we współpracy z pracownikiem Zakładu, a jednocześnie członkiem Zarządu PTPW drem Zdzisławem Zarzyckim. Pan Profesor wziął udział w posiedzeniu.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd przyjął 5 nowych członków zwyczajnych PTPW. Tym samym Towarzystwo liczy 44 członków zwyczajnych i 6 członków nadzwyczajnych.

2. Realizując uchwałę dotyczącą prowadzenia badań naukowych w Polskim Towarzystwie Prawa Wyznaniowego, Zarząd otworzył następujące tematy badawcze i powołał Kierowników prowadzących je Zespołów Badawczych: 

 1. Współdziałanie Państwa i Kościoła na rzecz obrony i poszanowania małżeństwa i rodziny (Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler);
 2. Świadczenie usług turystycznych przez związki wyznaniowe (Kierownik: dr Anna Tunia).

Jednocześnie Zarząd zdecydował o zmianie uchwały nr 5/2008 z dnia 27 września 2008 r. w sprawie rozpoczęcia i zasad prowadzenia badań naukowych w Polskim Towarzystwie Prawa Wyznaniowego. W wymienionej uchwale dodany został §5a w brzmieniu następującym: „§5a. Wyniki badań prowadzonych w Towarzystwie uznawane są za stanowisko Towarzystwa jedynie po przyjęciu ich przez Zarząd."

3. W związku z mającym miejsce w dniu 2 lutego 2009 r. spotkaniem przedstawicieli Zarządu PTPW z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Panem Tomaszem Siemoniakiem, Zarząd wyraził zadowolenie z tegoż spotkania i zadecydował o wystosowaniu do Pana Ministra pisma wyrażającego wolę nawiązania przez PTPW stałej partnerskiej współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji m. in. w zakresie sporządzania ekspertyz i projektów z zakresu prawa wyznaniowego w toku procesu legislacyjnego.

4. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie przez przedstawicieli Zarządu aneksu do umowy z dnia 9 października 2008 roku o współpracy między Wyższą Szkołą Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej a Polskim Towarzystwem Prawa Wyznaniowego.

5. Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków PTPW na dzień 19 maja 2009 r. o godz. 18.30. Miejscem Walnego Zgromadzenia będzie zamek w Kamieniu Śląskim, ul. Parkowa 1, „Sala Lustrzana". Sekretarz Zarządu powiadomi członków Towarzystwa o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad przynajmniej 14 dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia.

 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu

Kraków-Lublin, 15 lutego 2009 r.

Komunikat z 4. posiedzenia Zarządu

 

Komunikat
z 4. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego


Czwarte posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniach 19-21 maja 2009 r. w Kamieniu Śląskim (województwo opolskie).

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

 1. Zarząd przyjął 12 nowych członków PTPW. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 53 członków zwyczajnych i 9 członków nadzwyczajnych.
 2. Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności za okres od 21 czerwca 2008 roku do 19 maja 2009 roku, sprawozdanie finansowe za okres od 19 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2008 roku oraz projekt budżetu i preliminarza budżetowego na rok 2009 celem przedstawienia ich Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW do zatwierdzenia. Zarząd zdecydował także o wystąpieniu do Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskami w następujących sprawach: powołania Rady Programowej PTPW i ustalenia jej składu, przyjęcia programu działalności Towarzystwa na okres kadencji 2008-2012, a także ustalenia wysokości składek członkowskich.
 3. Zarząd z zadowoleniem przyjął informację o wpłynięciu odpowiedzi na pismo skierowane przez PTPW do Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Tomasza Siemoniaka w dniu 11 marca 2009 r. dotyczące nawiązania przez PTPW stałej partnerskiej współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. W odpowiedzi nadesłanej 7 maja 2009 r. Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Pan Józef Różański wyraził gotowość współpracy Departamentu z Polskim Towarzystwem Prawa Wyznaniowego. Zaproponował również spotkanie w celu omówienia zasad współpracy. Zarząd zdecydował o przyjęciu propozycji i wybraniu jednego z zaproponowanych terminów spotkania. Ustalono również, że tematem pierwszego spotkania w MSWiA powinno być przyjęcie przez przedstawicieli Ministerstwa i PTPW planu współpracy, w tym i tematyki kolejnych spotkań.
 4. Zarząd z pełną satysfakcją i uznaniem przyjął informację Kolegium Redakcyjnego o ukazaniu się w dniu 14 maja br. tomu 1. Przeglądu Prawa Wyznaniowego. Przyjął następnie uchwałę w sprawie gospodarowania nakładem. Zgodnie z nią prawo do bezpłatnego egzemplarza mają prócz członków Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej PPW oraz autorów materiałów opublikowanych na łamach periodyku, także członkowie Towarzystwa, którzy uiścili wymagane składki członkowskie.
 5. Wraz z opracowaniem graficznym okładki PPW przygotowane zostało oficjalne logo PTPW. Pojawiło się już ono na papierze firmowym PTPW oraz opublikowane zostało na stronie kontrtytułowej tomu 1 Przeglądu Prawa Wyznaniowego. Zarząd zdecydował, iż kolejnym krokiem w kształtowaniu publicznego wizerunku PTPW powinno być przygotowanie - w miarę możliwości finansowych - witryny internetowej Towarzystwa z wykorzystaniem zaprojektowanego loga, kolorystyki i liternictwa. W związku z tym Zarząd postanowił rozszerzyć dotychczasowy skład Redakcji Witryny Internetowej (dr Paweł Borecki, dr Marta Ordon, mgr Michał Zawiślak) o dr Pawła Sobczyka i powierzyć mu funkcję przewodniczącego.

 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu
 

Kamień Śląski-Lublin, 8 czerwca 2009 r.

Komunikat z 5. posiedzenia Zarządu

Komunikat
z 5. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

 

Piąte posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniach 22-30 czerwca 2009 r. w Poznaniu i Lublinie.

Posiedzenie rozpoczęło się w dniu 22 czerwca 2009 r. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie członkowie Zarządu przybyli na zaproszenie prof. zw. dr hab. Krzysztofa Krasowskiego, członka Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego i Prorektora UAM. Spotkanie rozpoczęło się od rozmowy z panem prof. zw. dr hab. Krzysztofem Krasowskim na temat możliwości zorganizowania VII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego w 2010 roku przez Ośrodek Poznański.

Obrady 5. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego wznowione zostały w dniu 30 czerwca 2009 r. w Lublinie w siedzibie Towarzystwa przy Al. Racławickich 14/701.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd w porozumieniu z panem prof. dr hab. Krzysztofem Krasowskim zdecydował o powierzeniu organizacji VII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego Wydziałowi Prawa i Administracji UAM. Sympozjum odbędzie się w drugiej dekadzie września 2010 r. w jednym z ośrodków konferencyjnych UAM.

2. Zarząd przyjął 3 nowych członków PTPW. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 65 członków (54 członków zwyczajnych i 11 członków nadzwyczajnych).

3. W związku z przypadającą w najbliższych dniach 80. rocznicą urodzin pana prof. zw. dr hab. Michała Pietrzaka, jednego z głównych inicjatorów powołania Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Zarząd jednomyślnie podjął uchwałę w sprawie uczczenia jubileuszu 80. rocznicy urodzin Profesora Michała Pietrzaka. Podkreślił w niej zasługi Jubilata dla rozwoju nauki prawa wyznaniowego i złożył Panu Profesorowi najlepsze życzenia.


Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu

Poznań-Lublin, 12 lipca 2009 r.

Komunikat z 6. posiedzenia Zarządu

Komunikat
z 6. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego


 

Szóste posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniu 15 października 2009 r. w Warszawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

 

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

 

1. Zarząd przyjął informację od pana prof. zw. dr hab. Krzysztofa Krasowskiego w sprawie VII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego. Odbędzie się ono w dniach 10-12 września 2010 r. w Collegium Europeum w Gnieźnie. Jego temat brzmi: Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych. Organizatorzy zaplanowali publikację materiałów przed rozpoczęciem Sympozjum.

 

2. Po zapoznaniu się z ofertą złożoną przez Katedrę Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego na Wydziale Prawa Kanonicznego oraz Katedrę Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zarząd podjął uchwałę nr 29/2009 w sprawie powierzenia organizacji VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego wymienionym Katedrom. Odpowiedzialnym za organizację  Zarząd uczynił dr. Pawła Sobczyka. Ustalono, że VIII Sympozjum odbędzie się w maju 2011 r.

 

3. Zarząd zdecydował o przyjęciu praktyki występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych osobom szczególnie zasłużonym dla nauki prawa wyznaniowego w Polsce. 

 

4. Zarząd ustalił, że - ze względu na przewidziany prawem termin przedłożenia sprawozdania w urzędzie skarbowym - Walne Zgromadzenie Członków, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie sprawozdania finansowego PTPW za rok 2009, odbędzie się podczas Konferencji zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli w dniach 26-27 maja 2010 r. Konferencja poświęcona prawu małżeńskiemu odbędzie się w ośrodku szkoleniowym w Ulanowie. Osobą odpowiedzialną za jej organizację jest dr Anna Tunia. Szczegółowo o terminie i programie Walnego Zgromadzenia Członkowie PTPW zostaną powiadomieni w późniejszym terminie.

 

5. Redakcja Witryny Internetowej poinformowała o ukończeniu prac związanych z uruchomieniem strony internetowej Towarzystwa pod adresem: www.ptpw.pl. Zarząd zdecydował, że na stronie umieszczony będzie systematycznie poszerzany wybór publikacji członków Towarzystwa z zakresu prawa wyznaniowego, zapowiedzi wydarzeń z prawa wyznaniowego oraz sprawozdania z odbytych konferencji i sympozjów. Ustalono, że wszelkie uwagi do strony internetowej będą przekazywane przewodniczącemu Redakcji Witryny Internetowej dr. Pawłowi Sobczykowi.

 


Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu

Warszawa-Lublin, 25 października 2009 r.

 

Komunikat z 7. posiedzenia Zarządu

Komunikat
7. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

 

Siódme posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniu 7 listopada 2009 r.
w Lublinie, w siedzibie Towarzystwa przy Al. Racławickich 14/701.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd przyjął 2 nowych członków PTPW. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 67 członków (56 członków zwyczajnych i 11 członków nadzwyczajnych).

2. Zarząd przyjął uchwałę nr 31/2009 w sprawie złożenia wniosków o finansowanie działalności wspomagającej badania planowanej w Polskim Towarzystwie Prawa Wyznaniowego.  Postanowiono w niej, że w roku 2009 złożone zostaną do właściwych organów administracji publicznej następujące wnioski o finansowanie działalności wspomagającej badania planowanej w Towarzystwie:
1)       wniosek dotyczący projektu sporządzenia przez pracowników naukowo-badawczych ekspertyzy na temat następstw wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego dla polskiego prawa wyznaniowego;
 2)       wniosek dotyczący projektu zorganizowania sympozjum dotyczącego prawnowyznaniowych aspektów obowiązywania Traktatu Lizbońskiego;
 3)       wniosek dotyczący utworzenia strony internetowej prezentującej prawodawstwo i orzecznictwo w kwestii wyznaniowej oraz osiągnięcia doktryny prawa wyznaniowego.

Na koordynatora przygotowania wniosków powołano dr. Pawła Sobczyka.


Dr Marta Ordon
S
ekretarz Zarządu

Lublin, 14 listopada 2009 r.

 

Komunikat z 8. posiedzenia Zarządu

Komunikat
z 8. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

  

Ósme posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniu 17 listopada 2009 r. w Lublinie, w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Spokojnej 1. 

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco. 

1. Zarząd przyjął rezygnację prof. nadzw. dr. hab. Piotra Stanisza ze stanowiska Redaktora Naczelnego „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” wyrażając mu serdeczne podziękowanie za kierowanie pracami Kolegium Redakcyjnego przy tworzeniu tomu 1 PPW. Na stanowisko Redaktora Naczelnego „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” Zarząd powołał dr. hab. Dariusza Walencika, jednocześnie przyjmując jego rezygnację ze stanowiska Sekretarza Kolegium Redakcyjnego PPW. W skład Kolegium Redakcyjnego powołano dr Martę Ordon, której powierzono stanowisko Sekretarza Kolegium Redakcyjnego PPW. 

2. W związku z wpływającymi do Zarządu wnioskami w sprawie rozpropagowywania wśród członków PTPW informacji o organizowanych konferencjach Zarząd zdecydował, iż PTPW będzie propagować konferencje z zakresu prawa wyznaniowego, jeśli Towarzystwo zostanie o nich poinformowane z odpowiednim wyprzedzeniem, tzn. nie później niż 1 miesiąc przed planowanym terminem. Do propagowania konferencji wystarczy umieszczenie informacji o niej na stronie internetowej Towarzystwa (www.ptpw.pl). Decyzję o propagowaniu konferencji podejmuje Sekretarz Zarządu po konsultacji z Prezesem i jednym z Wiceprezesów oraz w przypadku umieszczenia informacji na stronie www - Przewodniczącym Redakcji Witryny Internetowej.

 
Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu

Lublin, 10 grudnia 2009 r.

 

Komunikat z 9. posiedzenia Zarządu

Komunikat

z 9. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego


Dziewiąte posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniu 29 stycznia 2010 r. w Warszawie, w sali Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis 5. 

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco. 

1. Zarząd pozytywnie rozpatrzył deklarację o przystąpieniu do PTPW przyjmując nowego członka. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 68 członków, w tym 57 członków zwyczajnych i 11 nadzwyczajnych.  

2. Zarząd w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju nauki prawa wyznaniowego w Polsce i dla PTPW postanowił o wystąpieniu do właściwych organów z wnioskiem o nadanie Orderu Odrodzenia Polski inicjatorom powołania Towarzystwa: prof. dr. hab. Henrykowi Misztalowi z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz prof. dr. hab. Michałowi Pietrzakowi z Uniwersytetu Warszawskiego. 

3. Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego na dzień 26 maja 2010 r. Zgodnie z ustaleniami podjętymi już na 6. posiedzeniu Zarządu – z uwagi na przewidziany prawem termin przedłożenia w urzędzie skarbowym sprawozdania finansowego – Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie m. in. rozpatrzenie sprawozdania finansowego PTPW za rok 2009, odbędzie się podczas konferencji naukowej pt. Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, której organizatorami są PTPW i Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli. Zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu PTPW wyznaczone zostały dwa terminy obrad: I termin – o godz. 17.30 oraz (w przypadku braku quorum potrzebnego do podjęcia uchwał w I terminie) II termin – o godz. 18.30. Miejscem Walnego Zgromadzenia, podobnie jak całej konferencji, będzie Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Tanew” w Ulanowie (województwo podkarpackie), ul. Podlądzie 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia zostanie ustalony w terminie późniejszym. Sekretarz Zarządu powiadomi członków Towarzystwa o miejscu, terminie i porządku obrad przynajmniej 14 dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia.
 

Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu
  

Warszawa-Lublin, 12 lutego 2010 r.

 

Komunikat z 10. posiedzenia Zarządu

 

Komunikat

z 10. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

 

Dziesiąte posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniach 25-26 maja 2010 r. w Ulanowie (województwo podkarpackie).

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd przyjął informację o śmierci prof. dr hab. Michała Teofila Staszewskiego (1936-2010), członka zwyczajnego PTPW, profesora tytularnego nauk prawnych, specjalisty prawa konstytucyjnego, wyznaniowego i administracyjnego. W pogrzebie pana profesora, który odbył się 8 marca 2010 r., udział wzięli przedstawiciele Zarządu PTPW.

2. Zarząd pozytywnie rozpatrzył deklaracje o przystąpieniu do PTPW przyjmując nowych członków. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 71 członków, w tym 59 członków zwyczajnych i 12 nadzwyczajnych.

3. Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika PTPW na temat finansów Towarzystwa. Zgodnie z nią PTPW nie ma aktualnie żadnych długów czy zaległych zobowiązań finansowych. Dużym problemem natomiast jest ściągalność składek członkowskich, która w 2008 r. była na poziomie ok. 90%, a w 2009 już tylko ok. 70%. Zarząd ustalił, że w ostatnim kwartale tego roku Skarbnik zwróci się do członków PTPW, którzy nie wpłacą do tego czasu zaległych składek członkowskich z pisemną prośbą o ich uregulowanie.

Następnie Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 20 maja 2009 r. do 25 maja 2010 r. oraz projekt budżetu na rok 2010 celem przedstawienia ich Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW do zatwierdzenia.

4. Zarząd z satysfakcją przyjął informację Redaktora Naczelnego Przeglądu Prawa Wyznaniowego o finalizacji prac nad tomem drugim periodyku. Następnie na wniosek Redaktora Naczelnego Zarząd podjął uchwałę nr 39/2010 zgodnie z którą ustalił od tomu drugiego następujący skład Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Prawa Wyznaniowego: dr hab. Dariusz Walencik (Redaktor Naczelny), dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara, dr Joanna Łopatowska-Rynkowska, prof. nadzw. dr hab. Artur Mezglewski, dr Marta Ordon (Sekretarz Redakcji), prof. nadzw. dr hab. Bartosz Rakoczy, prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz, prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.

5. Zarząd przyjął rezygnację dr. hab. Dariusza Walencika (DW) z funkcji Skarbnika PTPW. Jako powód swojej decyzji podał on przeciążenie obowiązkami zawodowymi oraz pełnionymi w ramach Towarzystwa, w szczególności związanymi z niedawnym objęciem funkcji Redaktora Naczelnego Przeglądu Prawa Wyznaniowego. Zarząd uznał podane racje za uzasadnione i podziękował DW za rzetelną pracę oraz poprosił, aby pozostał on nadal członkiem Zarządu i wspierał jego działalność swoją wiedzą i doświadczeniem. W tej sytuacji zaistniała potrzeba powołania nowego Skarbnika. Zarząd zdecydował zwrócić się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków PTPW o podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu Zarządu do 10 osób i jego uzupełnienia o nowego członka. W dniu 26 maja 2010 r. Walne Zgromadzenie Członków PTPW przyjęło uchwałę nr 11/2010 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, na mocy której rozszerzono skład Zarządu do 10 osób i wybrano do niego dr. Pawła Środę. Zarząd zdecydował o powierzeniu nowo wybranemu członkowi Zarządu funkcji Skarbnika PTPW.

 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu

                                                                                              

Ulanów-Lublin, 16 czerwca 2010 r.

 

Komunikat z 11. posiedzenia Zarządu


Komunikat

z 11. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

  

Jedenaste posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniu 3 października 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Najważniejsze ustalenia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd rozpatrzył deklaracje o przystąpieniu do PTPW. Przyjęto jedną osobę w charakterze członka zwyczajnego i w chwili obecnej Towarzystwo liczy 72 członków, w tym 60 członków zwyczajnych i 12 nadzwyczajnych.

2. Prezes Zarządu prof. T. J. Zieliński przekazał informację o przyjęciu PTPW do International Consortium for Law and Religion Studies (Międzynarodowe Konsorcjum Studiów o Stosunkach Prawo-Religia) z siedzibą w Mediolanie, prestiżowej organizacji skupiającej czołowych znawców prawa wyznaniowego w skali świata oraz instytucje związane z tym obszarem nauki. Pismo zawiadamiające o tym fakcie podpisał Prezydent ICLARS prof. Silvio Ferrari, który stwierdził pod adresem PTPW: „proszę przyjąć gorące wyrazy powitania w gronie ICLARS - jestem przekonany, że nasze Konsorcjum odniesie wiele pożytku z Waszego doświadczenia i wiedzy”. Więcej informacji o ICLARS znaleźć można na jego stronie internetowej: www.iclars.org. Zamieszczane są tam bieżące informacje nt. wydarzeń naukowych z zakresu prawa wyznaniowego, którym patronuje ICLARS. Istnieje również możliwość subskrybowania Newslettera.

3. Zarząd przyjął informację nt. przebiegu VII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego. Zjazd odbył się w Gnieźnie w gmachu Collegium Europaeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w dniach 11-12 września 2010 r. W trakcie Zjazdu ukazała się publikacja zawierająca wygłoszone referaty.

4. W trakcie posiedzenia przekazano również najważniejsze informacje dotyczące organizacji kolejnego Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego. VIII Zjazd odbędzie się w dniach 18-19 maja 2011 r. w Konstancinie Jeziornie k/Warszawy. Jego organizatorami są: Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW i Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW. Tematem przewodnim będzie finansowanie związków wyznaniowych oraz ich działalności. Zgłoszenia udziału w Zjeździe można przesyłać na adres organizatorów (ul. Dewajtis 5; 01-815 Warszawa lub drogą elektroniczną: zjazd.katedr@uksw.edu.pl).

5. Zarząd z satysfakcją przyjął informację Redaktora Naczelnego „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” prof. Dariusza Walencika o ukazaniu się tomu drugiego periodyku. Redaktor Naczelny poinformował o podpisaniu przez PTPW umowy licencyjnej z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska, której przedmiotem jest rozpowszechnianie czasopisma w wersji on-line oraz na różnych nośnikach elektronicznych. Tym samym teksty zamieszczone w PPW znajdą się w bibliografii prawniczej systemu LEX oraz elektronicznych bazach danych i czytelniach prowadzonych przez to Wydawnictwo.

6. Zarząd zdecydował, że nadal będą obowiązywać zasady gospodarowania nakładem „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” określone w uchwale nr 22/2009 z dnia 19 maja 2009 r. Zgodnie z nią prawo do otrzymania bezpłatnych egzemplarzy tomu posiadają:

a) członek PTPW, który uiścił wymagane składki członkowskie – 1 (jeden) egzemplarz;

b) autor, w tym i tłumacz, jakiegokolwiek materiału opatrzonego jego nazwiskiem opublikowanego na łamach tomu, bez względu na liczbę zamieszczonych przez niego w tomie materiałów – 1 (jeden) egzemplarz;

c) członek Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej PPW - 1 (jeden) egzemplarz.

Otrzymanie bezpłatnego egzemplarza tomu z dwóch w/w tytułów uchyla prawo otrzymania go z innych tytułów. Koordynację działań związanych z dystrybucją PPW powierzono Skarbnikowi PTPW, dr. Pawłowi Środa. Z uwagi na fakt, iż posiada on aktualne informacje nt. opłaconych składek członkowskich, prowadzi on również listę członków PTPW, którym przysługuje bezpłatny egzemplarz PPW (kontakt z nim: pawelsroda@o2.pl; adres i nr rachunku bankowego na który można uiszczać składki członkowskie: Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego; Al. Racławickie 14 p. 701; 20-950 Lublin;  Kredyt Bank S.A. O/Lublin   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000).

Członkowie PTPW uprawnieni do otrzymania bezpłatnego egzemplarza PPW proszeni są o zgłaszanie się osobiście po jego odbiór do Redaktora Naczelnego PPW w Opolu, bądź do Prezesa Zarządu PTPW w Warszawie, bądź do siedziby Towarzystwa w Lublinie. „Przegląd” będzie do odebrania również w trakcie VIII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego w maju 2011 r. Osoby, które chciałyby otrzymać egzemplarz drogą pocztową proszone są o opłacenie kosztów przesyłki pocztowej w wysokości 10 (dziesięciu) PLN poprzez dokonanie wpłaty na w/w rachunek bankowy Towarzystwa.

 „Przegląd Prawa Wyznaniowego” można także nabywać w księgarni internetowej: www.kul.com.pl.

7. W związku z wpływającymi na adres Towarzystwa wnioskami o przygotowanie ekspertyz prawnych pojawiła się konieczność ustalenia jasnych procedur postępowania w tym przedmiocie. Dlatego po przeprowadzonej dyskusji Zarząd podjął uchwałę nr 43/2010 w sprawie postępowania w przedmiocie wniosków o sporządzenie ekspertyzy prawnej. Określono w niej, że w przypadku wpłynięcia takiego wniosku Prezes Zarządu decyduje o jego przyjęciu, a następnie wyznacza on eksperta lub zespół ekspertów spośród osób, które wyrażą wolę sporządzenia ekspertyzy. Jeśli ekspertyza sporządzona w tym trybie nie zostanie przyjęta uchwałą Zarządu, pozostaje ona opinią osób podpisanych pod ekspertyzą

Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu

Opole-Lublin, 31 października 2010 r.

 

Komunikat z 12. posiedzenia Zarządu


Komunikat

z 12. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

  

Dwunaste posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniu 14 lutego 2011 r. w Jarnołtówku (woj. opolskie).

Najważniejsze ustalenia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd rozpatrzył deklaracje o przystąpieniu do PTPW. Przyjęto trzy osoby w charakterze członków zwyczajnych i w chwili obecnej Towarzystwo liczy 75 członków, w tym 63 członków zwyczajnych i 12 nadzwyczajnych.

2. Zarząd zdecydował o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego na dzień 18 maja 2011 roku (środa). Zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu PTPW wyznaczone zostały dwa terminy obrad: I termin – o godz. 17.00 oraz (w przypadku braku quorum potrzebnego do podjęcia uchwał w I terminie) II termin – o godz. 18.00. Miejscem Walnego Zgromadzenia będzie Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie k. Warszawy, ul. Leśna 15/17. Porządek obrad zostanie ustalony w terminie późniejszym. Zarząd powiadomi członków Towarzystwa o szczegółowym porządku obrad przynajmniej 14 dni przed ustalonym terminem. Walne Zgromadzenie odbędzie się w przerwie obrad VIII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, który zaplanowany został na 18-19 maja 2011 roku.

3. Zarząd podjął decyzje w sprawie rozliczenia uzyskanych przez PTPW grantów finansowanych ze środków zewnętrznych. W minionym roku Towarzystwo zrealizowało trzy projekty:

a) ze środków na działalność wspomagającą badania na podstawie umowy zawartej z MNiSW (nr 797.DWB/P/2010) uzyskano dofinansowanie konferencji naukowej pt. Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, która odbyła się w dniach 26-27 maja 2010 r. w Ulanowie;

b) na podstawie umowy zawartej z MSWiA (nr 402.DWB/P/2010) zrealizowano zadanie z zakresu działalności wspomagającej badania polegające na sporządzeniu ekspertyzy prawnej na temat konsekwencji wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego dla polskiego prawa wyznaniowego;

c) na podstawie umowy o dzieło (nr 4.DWRMNIE.MSWiA/2010) zawartej z MSWiA przygotowano ekspertyzę prawną w zakresie odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Skarbnik zwrócił uwagę na narastający problem ściągalności składek członkowskich. W porównaniu do lat poprzednich wyraźnie spadła liczba osób, które opłaciły składki członkowskie za 2010 r. Spadek wpływów z tytułu składek pociąga za sobą problem z opłaceniem wydania kolejnego tomu „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”. Po dyskusji Zarząd zdecydował, że – zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3 Statutu PTPW – skieruje do osób zalegających z płatnością wezwania w formie pisemnej. Zdecydowano przy tym, że wysłanie wezwań poprzedzone zostanie przesłaniem do tych osób drogą elektroniczną próśb o uregulowanie należności

4. Zarząd rozważył możliwość podjęcia starań o uzyskanie przez PTPW statusu organizacji pożytku publicznego. Po dyskusji Zarząd doszedł jednak do przekonania, że koszty związane z prowadzeniem dodatkowej księgowości i sprawozdawczości do jakiej zobowiązane są OPP prawdopodobnie przewyższyłyby ewentualne wpływy z 1 % podatku. Dlatego Zarząd uznał, że na obecnym etapie działalności PTPW nie jest celowe zabieganie o uzyskanie przez Towarzystwo statusu OPP.

5. Zarząd podjął inicjatywę opracowania i wydania przez PTPW w prestiżowym komercyjnym wydawnictwie prawniczym „Leksykonu prawa wyznaniowego”. W założeniu byłby on przejawem współpracy jaką w ramach Towarzystwa rozwijają osoby reprezentujące różne ośrodki naukowe i różne perspektywy postrzegania prawa wyznaniowego. Na redaktora naukowego planowanej pozycji wydawniczej powołano prof. nadzw. dr. hab. Artura Mezglewskiego.


Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu

Jarnołtówek-Lublin, 2 marca 2011 r.

 

Komunikat z 13. posiedzenia Zarządu

Komunikat

z 13. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

  

Trzynaste posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniach 18-19 maja 2011 r. w Konstancinie-Jeziornie k. Warszawy, w przerwie obrad VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 26 maja 2010 r. do 17 maja 2011 r., przygotowane do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW (WZCz) do zatwierdzenia.

2. Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika PTPW na temat stanu finansów Towarzystwa, a następnie przyjął sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., celem przedstawienia go WZCz do zatwierdzenia. Zgodnie z informacją Skarbnika Towarzystwo zakończyło rok budżetowy 2010 z dodatnim wynikiem finansowym, jednak dużym problemem w utrzymaniu płynności finansowej PTPW jest niska ściągalność składek członkowskich. Pomimo zwrócenia się do członków Towarzystwa zalegających z płatnością z pisemną prośbą (przesłaną drogą elektroniczną) o uregulowanie zobowiązań, wielu z nich wciąż nie odpowiedziało na wezwanie do usunięcia zaległości. Zarząd przyjął również projekt budżetu PTPW na rok 2011 celem przedstawienia go WZCz do zatwierdzenia. Planowane przychody Towarzystwa w tym okresie to przede wszystkim składki członkowskie (ok. 8500 PLN). Planowane wydatki obejmują koszty wydania kolejnego tomu periodyku Towarzystwa Przegląd Prawa Wyznaniowego, opłaty związane z prowadzeniem strony internetowej PTPW (serwer, domena www) i członkostwem w ICLARS (International Consortium for Law and Religion Studies), a także koszty administracyjne (prowadzenie korespondencji, opłaty sądowe i bankowe).

3. Zarząd z uznaniem i satysfakcją odniósł się do strony organizacyjnej VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego oraz do wysokiego poziomu naukowego tego kluczowego dla środowiska specjalistów prawa wyznaniowego dorocznego spotkania. Zarząd złożył gratulacje i podziękowania organizatorom Sympozjum z Katedr Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego obu Wydziałów Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a szczególnie: prof. dr. hab. Józefowi Krukowskiemu, prof. ndzw. dr. hab. Krzysztofowi Warchałowskiemu i dr. Pawłowi Sobczykowi oraz władzom Uniwersytetu i wskazanych Wydziałów.

4. W związku z zaproszeniem wystosowanym przez p. prof. zw. dr. hab. Wacława Uruszczaka, Zarząd powierzył organizację IX Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego w 2012 roku Zakładowi Prawa Kościelnego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Koordynatorem organizacji Sympozjum jest pan prof. Wacław Uruszczak.

5. Na wniosek Redaktora Naczelnego Przeglądu Prawa Wyznaniowego Zarząd podjął uchwałę, zgodnie z którą od tomu 3. periodyku skład Kolegium Redakcyjnego PPW przedstawia się następująco: prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik (Redaktor Naczelny), dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara, prof. dr hab. Artur Mezglewski, dr Marta Ordon (Sekretarz Redakcji), prof. nadzw. dr hab. Bartosz Rakoczy, prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz, mgr Michał Zawiślak, prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.

6. W trakcie posiedzenia przeprowadzono dyskusję nad inicjatywą, jaka zrodziła się podczas obrad VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego i dotyczyła zajęcia przez PTPW stanowiska wobec braku realizacji konstytucyjnych przepisów określających formę regulacji wzajemnych relacji między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Za słuszne uznano opracowanie w łonie PTPW projektu ustawy dotyczącej trybu zawierania umów między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi oraz trybu uchwalania ustaw na podstawie tych umów, co jest przedmiotem regulacji art. 25 ust. 4 i 5 Konstytucji RP. W związku z tym Zarząd podjął uchwałę nr 57/2011 w sprawie powołania Komisji do przygotowania projektu ustawy normującej układowy tryb regulacji stosunków między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Zadaniem Komisji będzie przygotowanie i przedstawienie Zarządowi projektu ustawy dotyczącej normatywnej regulacji układowego trybu kształtowania stosunków między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Do składu Komisji powołani zostali (w kolejności alfabetycznej): dr Paweł Borecki, dr Wojciech Brzozowski, dr Paweł A. Leszczyński, prof. dr hab. Artur Mezglewski, prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz, prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik.

7. Zarząd pozytywnie rozpatrzył dwa wnioski o członkostwo w PTPW. Tym samym Towarzystwo liczy w tym momencie 77 członków (65 członków zwyczajnych i 12 nadzwyczajnych). W dwóch innych przypadkach Zarząd zdecydował zwrócić się do wnioskodawców z prośbą o uzupełnienie wniosków o informacje określone w § 12 pkt 3 i 4 Statutu PTPW.

 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu

Konstancin-Jeziorna – Lublin, 26 czerwca 2011 r.

Komunikat z 14. posiedzenia

Komunikat

z 14. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

 

Czternaste posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniu 9 grudnia 2011 r. w Lublinie, w siedzibie PTPW przy Al. Racławickich 14, p. 701.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd pozytywnie rozpatrzył sześć wniosków o członkostwo w PTPW i zdecydował o przyjęciu pięciu nowych osób w charakterze członków zwyczajnych i jednej osoby jako członka nadzwyczajnego. Tym samym Towarzystwo liczy 83 członków (70 członków zwyczajnych i 13 nadzwyczajnych).

2. Zarząd podjął decyzję o organizacji sympozjum naukowego pt. „Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej” w dniach 7-9 marca 2012 roku. Miejscem obrad będzie Hotel Nad Przełomem w miejscowości Sromowce Niżne nad Dunajcem. Publikacja będąca plonem sympozjum, zostanie wydana przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego. Sprawy związane z organizacją sympozjum Zarząd powierzył prof. zw. dr hab. Arturowi Mezglewskiemu.

3. Zarząd zdecydował o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego na dzień 8 marca 2012 r., o godz. 12.30 – I termin oraz 13.30 – II termin. Walne Zgromadzenie odbędzie się w trakcie obrad sympozjum pt. „Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej”. Miejscem Walnego Zgromadzenia będzie Hotel Nad Przełomem w miejscowości Sromowce Niżne nad Dunajcem (ul. Trzech Koron 34). Porządek obrad zostanie ustalony w terminie późniejszym. Zarząd powiadomi członków Towarzystwa o miejscu, terminie i porządku obrad przynajmniej 14 dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia.

 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu 

Lublin, 29 grudnia 2011 r. 

Komunikat z 15. posiedzenia

Komunikat

z 15. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego


Piętnaste posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniu 7 marca 2012 r. w Sromowcach Niżnych nad Dunajcem (województwo małopolskie), w Hotelu Nad Przełomem przy ul. Trzech Koron 34. Posiedzenie odbyło się w pierwszym dniu zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego konferencji naukowej pt. „Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej”.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd pozytywnie rozpatrzył pięć wniosków dotyczących członkostwa w PTPW. Dwa z nich dotyczyły zmiany charakteru członkostwa (z członka nadzwyczajnego na członka zwyczajnego), zaś trzy – przyjęcia nowych członków. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 86 członków (74 członków zwyczajnych i 12 nadzwyczajnych).

2. Zarząd przyjął sprawozdania ze swej działalności: a) za okres od 18 maja 2011 r. do 7 marca 2012 r. i b) za okres kadencji 2008-2012, celem przedstawienia ich Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW (WZCz) do zatwierdzenia. Sprawozdania zamieszczone są na stronie internetowej Towarzystwa (www.ptpw.pl , zakładka: Organy>Zarząd>sprawozdania)

3. Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika PTPW na temat stanu finansów Towarzystwa, a następnie przyjął sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., celem przedstawienia go WZCz do zatwierdzenia. Zarząd przyjął również projekt budżetu PTPW na rok 2012 celem przedłożenia go WZCz do zatwierdzenia. Planowane przychody Towarzystwa w tym roku to przede wszystkim składki członkowskie (ok. 8500 PLN). Planowane wydatki obejmują koszty wydania kolejnego tomu periodyku Towarzystwa Przegląd Prawa Wyznaniowego, opłaty związane z prowadzeniem strony internetowej PTPW (serwer, domena www) i członkostwem w ICLARS (International Consortium for Law and Religion Studies), a także koszty administracyjne (prowadzenie korespondencji, opłaty sądowe i bankowe).

4. W związku z rezygnacją prof. nadzw. dr. hab. Dariusza Walencika (DW) z pełnienia funkcji Redaktora Naczelnego „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” Zarząd jednomyślnie wybrał na to stanowisko prof. nadzw. dr. hab. Jana Krajczyńskiego. Do składu Kolegium Redakcyjnego PPW włączony został również dr Paweł Sobczyk, któremu powierzono funkcję zastępcy Redaktora Naczelnego. Obaj nowowybrani przyjęli powierzone im funkcje. Zarząd wyraził serdeczne podziękowania DW za kierowanie pracami Kolegium Redakcyjnego przez przeszło dwa lata. W tym okresie ukazały się tomy drugi i trzeci „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”, utrzymujące wysoki standard czasopisma.

5. Zarząd przyjął Regulamin konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie z zakresu prawa wyznaniowego. Zorganizowaniem konkursów zajmie się w przyszłości Zarząd wybrany na II kadencję. Konkursy będą organizowane w dwóch kategoriach, z których jedna obejmie prace doktorskie a druga prace magisterskie. Zgodnie z przyjętym Regulaminem przeprowadzać je będzie Sąd Konkursowy, powoływany przez Zarząd, w którym jedną trzecią składu stanowić mają osoby wskazane przez Radę Programową PTPW. Ogłoszenie konkursu nastąpi w formie komunikatu podanego do wiadomości publicznej na łamach czasopism naukowych, w tym w „Przeglądzie Prawa Wyznaniowego”, oraz na stronie internetowej PTPW.
 

Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu

Sromowce Niżne n. Dunajcem – Lublin, 10 marca 2012 r.

 

O towarzystwie

Organy

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Publikacje z Prawa Wyznaniowego

Galeria

Kontakt

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.